15 יוני 2021 ה' תמוז תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 134/2020 לאספקת כיסאות משרדיים

מכרז פומבי רגיל מספר 134/2020 לאספקת כיסאות משרדיים

מכרז מספר: 134/2020
מועד פרסום: 16/11/2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 27/12/2020

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק למכבי כיסאות משרדיים בכל רחבי הארץ.
ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות 2 שנים בכל פעם, בתנאים (1) זהים; (2) מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו-1976.
  • הכנסותיו של המציע בשנים 2018-2019 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, בתחום השירותםי נשוא המכרז בלבד, הן לפחות 1.5 מיליון ש"ח.
  • סיפק בעצמו, ללקוח אחד לפחות, כיסאות בסכום רכישה מצטבר (אצל כל לקוח) של לפחות 300,000 ש"ח בכל אחת מהשנים 2018 ו-2019.
  • הינו בעל ניסיון רצוף ומוכח בישראל לפחות בשלוש השנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, באספקת השירותים נשוא המכרז וכל הכרוך בכך.
  • בעל יכולת שיענוע הכיסאות והרכבתם ואספקת השירותים בפרישה ארצית, לרבות רמת הגולן, יו"ש, מזרח ירושלים ואילת, בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפםרט להלן.
  • נרשם כמשתתפ במכרז, כאמור בסעיף 3.2 בפרק המנהלה.
לצורך השתתפות במכרז יש להירשם אצל רכזת ועדת המכרזים של מכבי, גברת ענת מנדל, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: Mandel_An@mac.org.il, אליו יצורף טופס ההרשמה למכרז (נספח ד'1) שפורסם באתר מכבי שירותי בריאות ביחד עם מסמכי המכרז.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 21.12.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.