07 מאי 2021 כ"ה אייר תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 143/2020 לאספקת מדי לחץ דם דיגיטליים שולחניים

מכרז פומבי רגיל מספר 143/2020 לאספקת מדי לחץ דם דיגיטליים שולחניים

מכרז מספר: 143/2020
מועד פרסום: 10.12.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 10.01.2021

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד 2 ספקים המסוגלים לספק למכבי מדי לחץ דם דיגיטליים שולחניים למכירה בבתי מרקחת "מכבי פארם". הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בידו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ לאספקת מדי לחץ הדם המוצעים על ידו.
  • לכל דגם מוצע קיים אישור אמ"ר בתוקף, כולל תיעוד בדבר עמידה בהתניות הרגולטוריות שהותנו בו (ככל שהותנו).
  • מסוגל לספק למכבי את מדי לחץ הדם בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, בפרישה ארצית בכל רחבי הארץ, למעט פעולת הפצת מדי לחץ הדם למתקני מכבי אותם יהא רשאי לספק באמצעות קבלן משנה מטעם המציע, על אחריותו ועל חשבונו.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות 5 שנים, עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, באספקת מדי לחץ דם וכל השירותים הכרוכים בכך, לפחות ל-3 מזמינים/גופים שונים.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז", אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 10.12.20 ועד ליום 17.12.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 10.1.2021 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.