11 אפריל 2021 כ"ט ניסן תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 138/2020 לאספקת שירות לקיחת דגימות מעבדה לחברים בביתם

מכרז פומבי רגיל מספר 138/2020 לאספקת שירות לקיחת דגימות מעבדה לחברים בביתם

מכרז מספר: 138/2020
מועד פרסום: 31.12.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 21.02.2021

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספקים המסוגלים לספק שירות לקיחת דגימות מעבדה (דם, שתן ועוד) בבתיהם של חברי מכבי במחוזות מכבי: צפון, שרון, שפלה, ירושלים, דרום. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • מסוגל לספק למכבי את השירות בעצמו, ללא קבלני משנה. לעניין זה אח/ות, רופא/ה עצמאי/ת העובד/ת ונותן/ת את השירות מטעם המציע (כנדרש בסעיף 1 למפרט) לא ייחשבו כקבלן משנה.
  • הינו בעל ניסיון רציף מוכח בישראל של לפחות שנה, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, באספקת שירותים רפואיים בבית המטופל. \
  • עמד בציוני האיכות המזעריים הנדרשים באמות המידה (לפי מחוז).
  • נרשם במועד הנקוד וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו).
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז", אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 31.12.20 ועד ליום 13.01.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 21.02.2021 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.