07 מאי 2021 כ"ה אייר תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 139 /2020 לרכישת מכשירי על-קול (US) איברים

מכרז פומבי רגיל מספר 139/2020 לרכישת מכשירי על-קול (US) איברים

מכרז מספר: 139/2020
מועד פרסום: 10.12.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 15.02.2021

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק המסוגל לספק לה מכשירה על קול (UltraSound) איברים, לרבות הדרכה, שירותי תחזוקה שוטפת, ביקורת טכנית ותיקונים באתרי מכבי בכל רחבי הארץ. הכל עלפי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • למכשיר המוצע על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
 • לדגם המוצע על ידו אישור אמ"ר בתוקף או אישור בר תוקף כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/מכשיר על פי הוראות משרד הבריאות, כולל תיעוד בדבר עמידה בהתניות הרגולטוריות שהותנו בו ככל שהותנו.
 • מסוגל לספק למכבי, בפרישה ארצית, את השירותים נשוא המכרז, בהתאם להצעתו, בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • ליצרן המכשירים המוצעים ותק של לפחות 5 שנים ב: 
  א. ייצור המכשירים נשוא המכרז; ב. אספקת המכשירים נשוא המכרז באירופה או בארה"ב או בקנדה.
 • לספק, או לספק וליצרן יחדיו, ניסיון מצטבר מוכח בישראל של לפחות שנתיים באספקת המכשירים והשירותים נשוא המכרז, על  כל רכיביהם.
 • המכשיר המוצע (דגם קיים או דגם משודרג) פועל לפחות במשך השנתיים האחרונות בלפחות שלושה בתי חולים בארץ.
 • בעל מערך שירות בישראל בפרישה ארצית, הכולל לפחות שני טכנאים ואיש אפליקציה אחד בעלי הסמכה מטעם יצרן המכשירים המוצעים, שכל אחד מהם בעל ניסיון של לפחות שנתיים במכשירים המוצעים.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
 • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז", אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 31.12.20 ועד ליום 13.01.21, ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 15.02.2021 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.