25 ינואר 2022 כ"ג שבט תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 101/2021 - שירותי אספקת, התקנת ותחזוקת מערכת מיזוג אויר במרכז רפואי ברמת השרון

מכרז פומבי רגיל מספר 101/2021 - שירותי אספקת, התקנת ותחזוקת מערכת מיזוג אויר במרכז רפואי ברמת השרון

מכרז מספר: 101/2021
מועד פרסום: 14.01.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 10.02.2021

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק , להתקין ולתחזק מערכת מיזוג אוויר במרכז הרפואי של מכבי ברחוב הנצח 3 ברמת השרון.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים - הכוללת תקופת אחריות ותקופת אחזקה כמפורט במסמכי מכרז זה.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בעל רישיון קבלן רשום לעבודות מתקני מיזוג אוויר וקירור, בסיווג 170 סוג ב', על פי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסיות, התשמ"ח-1988.
  • בידיו מכתב מהיבואן הרשמי בארץ של המערכת המוצעת המאשר שהינו מוסמך ומאושר להתקין את המערכת המוצעת ולתחזק אותה לאחר התקנתה. במקרה שבו היבואן הרשמי הוא המציע, יציג היבואן אישור בכתב מיצרן המערכת המוצעת על היותו נציגו המורשה להתקנה ותחזוקה של המערכת המוצעת על ידו.
  • מסוגל לספק למכבי את המערכת המוצעת, להתקינה ולספק שירותי תחזוקה בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט עבודות התאמה, עבודות שינוע ציוד המערכת, עבודות צנרת מים, עבודות פחחות ועבודות חשמל אותן יהא רשאי לבצע, על אחריותו ועל חשבונו, באמצעות קבלן משנה.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות 3 שנים (עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז), באספקה, התקנה ותחזוקה של לפחות 3 מערכות מיזוג אוויר על בסיס  מים מסוג צ'ילר, שתהפוקה הוכללת של כל אחת  מהן הינה לפחות 100 טון קירור.
  • המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ש"ח.
  • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו, והשתתף בכנס ספקים.
  • עמד בציון האיכות המזערי הנדרש בטופס אמות המידה (נספח א'1)).
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז", אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 14.01.21 ועד ליום 21.02.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 10.02.2021 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.