11 אפריל 2021 כ"ט ניסן תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 115/2021 - למתן שירותי כח אדם זמני

מכרז פומבי רגיל מספר 115/2021 - למתן שירותי כח אדם זמני

מכרז מספר: 115/2021
מועד פרסום: 14.01.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 22.02.2021

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם עד 4 ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותי כח אדם זמני בכל רחבי הארץ. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2017 -2019, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן לפחות 10 מיליון ₪, לכל אחת מהשנים.
 • בעל רישיון בר תוקף מטעם משרד העבודה על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כ"א התשנ"ו - 1996.
 • בעל הסמכה בתוקף של מערכת לניהול איכות ת"י ISO 9000 .
 • תנאי עבודתם של עובדי המציע מוסדרים בהסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 13(ג) לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א ו/או צו הרחבה, התשנ"ו 1996.
 • בעל ניסיון מוכח בישראל, לפחות בשלוש שנים האחרונות והרצופות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, במתן שירותי כח אדם זמני.
 • סיפק את השירות נשוא המכרז לפחות ל-3 ארגונים:
  - לפחות בכל אחת משלוש השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
  - כשבכל ארגון מועסקים לפחות 5,000 עובדים;
  - ובכל ארגון הועסקו בשנים אלה לפחות 30 עובדים זמניים בחודש.
 • בעל ניסיון בהעסקת עובדים בלפחות בקבוצת מקצוע אחת מתוך קבוצת המקצועות  כמפורט בנספח ב'2.
 • למציע משרדים המספקים שירותי כח אדם בפרישה ארצית כאשר בכל מחוז (כמפורט בנספח ב'1) קיים לפחות משרד פעיל אחד.
 • ביכולתו לספק למכבי את השירות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • המציע מקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו כמעסיק לצורך אספקת השירותים.
 • המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה.
 • המציע או מי מבעלי הזיקה לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985 בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים לעיל ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו. 
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 14.1.21 ועד ליום 27.1.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 22.2.21 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז