18 מאי 2021 ז' סיון תשפ"א

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 102/2021 - לעבודות התאמה להקמת מרכז רפואי בבת ים מערב

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 102/2021 - לעבודות התאמה להקמת מרכז רפואי בבת ים מערב

מכרז מספר: 102/2021
מועד פרסום: 03.02.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 21.03.2021

קישורים למסמכי המכרז:
אדריכלות
רשימת מסגרות רשימת נגרות ודלתות  
 אינסטלציה
חשמל
 מיזוג אויר
בטיחות
        נספח בטיחות
 תקשורת ומתח נמוך
 
 מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה קבלנים להגיש הצעות לביצוע עבודות להתאמת נכס קיים למרכז רפואי חדש ברחוב נעמי שמר 9 בת ים, בהתאם למפרט, כתבי הכמויות, ועל פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
העבודות נשוא מכרז זה תושלמנה תוך 6 חודשים קלנדריים מיום מתן צו תחילת עבודה.
 
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2017-2019 מעבודות בינוי, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל פי אישור רואה חשבון מטעמו, - הן לפחות 3,000,000 ₪ בלפחות שתיים מהשנים הנ"ל.
  • בידיו אישור כחוק ותקף למועד הגשת ההצעה בדבר רישומו כקבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט- 1969 , קבוצה ג'- 1 ענף 100 לפחות.
  • במהלך 5 השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ביצע בעצמו עבודות דומות בלפחות 3 פרויקטים של שיפוץ בניינים ציבורים, כאשר כל אחת מהעבודות בנפרד הינה בשטח של לפחות 800 מ"ר ובהיקף כספי של לפחות 3,000,000 .₪
  • עמד בציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו, והשתתף בכנס ספקים.
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 4.2.21 ועד ליום 17.2.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 21.3.21 בשעה 12:00 . הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il .
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.