29 יוני 2022 ל' סיון תשפ"ב

תכנית Well-Come

תכנית מיוחדת לתושבים חוזרים ולמי שאינו תושב

תושבים חוזרים
Well Come Healthcare Services | Multi-language voice mail: | מענה קולי רב לשוני:
4535* שלוחה 3
03-5143999 
לפנייה בדוא"ל
אזרחים זרים
בתקופת המתנה לפי סעיף 58 לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי

כיצד מצטרפים?

כדי להצטרף לתכנית Well-Come (לשעבר דרכונאים) של מכבי יש למלא טופס בקשת הצטרפות, לרבות הצהרת בריאות, לצרף צילום דרכון או תעודת זהות ישראלית, מסמכים רפואיים על פי דרישה ולהעבירם לאחד מסניפי מכבי
   
 •  הצהרת הבריאות בשפות הרוסית, הצרפתית והערבית מיועדת להנגשה בלבד. את הצהרת הבריאות יש למלא בשפה העברית או האנגלית בלבד!
 
 
 •  כל אישה בין הגילאים 18-50 חייבת למלא את טופס ההצהרה על החרגות בנושא הריון ולידה.
 
 
במועד ההצטרפות וכתנאי להשלמת התהליך, ישלם החבר דמי חבר עבור 4 חודשים וזאת ללא קשר לתקופת הרישום לתכנית המבוקשת על ידו. סכום זה יגבה מהחבר מראש כתשלום חד פעמי. תשלום דמי החבר וחיובים אחרים (תרופות, היטלי רופא וכדומה) יתבצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק המתנהל בישראל או כרטיס אשראי וייעשה בשקלים בלבד. 
השוהים בחו"ל – יש למלא את טופס ההצטרפות, לחתום במקומות המיועדים לכך ולשלוח את הטופס בצירוף צילום תעודת זהות או דרכון, 'הרשאה לחיוב חשבון' חתומה על ידי הבנק, לאחד מסניפי מכבי. במידת הצורך ועל פי הנדרש יש לצרף גם מסמכים רפואיים רלוונטיים. 
המקבלים מכתב לביתם המודיע על הפסקת זכאותם לקבלת שירותים רפואיים על פי חוק ימלאו את טופס ההצטרפות שצורף למכתב וישלחו אותו לסניף מכבי, בצירוף מסמכים רפואיים כנדרש. 
כרטיס מגנטי הנושא את פרטיו האישיים יונפק לחבר המצטרף לתוכנית Well-Come. 

הערות הבהרה

הערות הבהרה למצטרפים לתכנית Well-Come

 1. אישור הצטרפות לתכנית Well-Come יינתן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מכבי שירותי בריאות ובכפוף לתנאים ולכללים של התכנית כמפורט במסמך זה.
 2. כל בקשה להצטרפות תיבדק לגופה ותאושר בכפוף למגבלות המצוינות בתוכנית.
 3. הצטרפות לתוכנית של אדם לרבות חבר מכבי מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד- 1994, אשר תושבותו הופסקה, כפופה לקבלת אישור מוקדם.
 4. הרשות בידי מכבי להחליט על אישור בקשת הצטרפות לתכנית Well-Come או על דחייתה, מבלי שתהייה חייבת להצדיק את החלטתה.
 5. על פי דרישת מכבי, המבקש להצטרף לתכנית חייב להעמיד עצמו לבדיקה רפואית, על חשבונו, ולמסור כל פרט ו/או מסמך רפואי שיידרש באופן סביר. האמור בסעיף זה הינו תנאי מוקדם לטיפול בבקשת ההצטרפות לתכנית.
 6. הרשות בידי מכבי לאשר ההצטרפות לתכנית, תוך הגבלה לקבלת טיפולים מסוימים, בכפוף למצב הרפואי.
 7. ההתקשרות בתכנית Well-Come מתקיימת בין מכבי לחבר החתום על בקשת ההצטרפות בלבד.
 8. הזכאות לקבלת שירותים רפואיים במסגרת התכנית תחל רק לאחר הסדרת תשלום דמי החבר וקבלת אישור מכבי על הצירוף לתכנית.
 9. מכבי אינה מחויבת ואינה אחראית לתקופה שבין מועד הרישום לתכנית למועד אישור ההצטרפות.
 10. מכבי תהא פטורה ממתן שירות הקשור למום/מחלה מלידה, לרבות מחלות תורשתיות ו/או מצב בריאותי ו/או תופעה רפואית ו/או מחלה בין אם מטופלת ובין אם לא ו/או תוצאותיהם בין במישרין ובין בעקיפין שנגרמו ו/או הוחמרו עקב מצב בריאות שהיה קיים לפני מועד תחילת ההצטרפות.
 11. תושבים בתקופת המתנה על פי סעיף 58 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי מחויבים לעדכן את מכבי על מועד סיום תקופת ההמתנה.
 12. טופס בקשת ההצטרפות והצהרת הבריאות תקפים לחודש ימים מיום החתימה על ההצהרה. לאחר תקופה זו על המבקש להצטרף לחתום כי לא חל שינוי במצבו הרפואי מאז חתימתו הראשונה ובלבד שלא עברו יותר משלושה חודשים מיום החתימה הראשונה.
 13. במידה וצרך חבר תכנית Well-Come שירותים להם אינו זכאי מתוקף התכנית, או מתוקף היותו מוגבל לקבלת הטיפול, תהא מכבי רשאית לגבות עלות הטיפול/שירות מחשבון הבנק או כרטיס האשראי ממנו נגבים דמי החבר.
 14. ככלל, רישום קטין לתכנית יתאפשר רק עם הורה מבוטח מכבי או אפוטרופוס חוקי מבוטח מכבי.
  במקרים חריגים ניתן יהיה לרשום לתכנית קטין עם אפוטרופוס מיופה כוח שהינו חבר מכבי , בכפוף לחתימת הוריו על ייפוי כוח.
  במידה והורי הקטין שוהים בחו"ל, יחתמו שני ההורים על ייפוי הכוח בפני הקונסול הישראלי במדינה בה הם שוהים. יש להעביר לסניף מכבי את ייפוי הכוח המקורי (לא צילום) בחתימת ההורים ובחתימת הקונסול המאשר כי זיהה את הנוכחים וחתמו לפניו, ולצרף צילום הדרכונים של ההורים ושל הקטין.
  במידה והורי הקטין שוהים בארץ, יחתמו על ייפוי הכוח בסניף בפני מתאמת השירות, עם הצגת דרכון/ת.ז.
  להורדת טופס ייפוי הכוח >> (יפתח בדפדפן נפרד)
 15. כל צרוף בן משפחה נוסף לתכנית, כולל תינוק שנולד שלא צוין בטופס ההצטרפות, מחייב הגשת בקשת הצטרפות חדשה עבור אותו בן משפחה.
 16. מכבי רשאית לדרוש מהחברים בתכנית Well-Come להגיע לסניף מכבי לצורך ריענון ואימות פרטים.
כל האמור לעיל כפוף לתקנון תכנית Well-Come: