18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב

תכנית Well-Come

תכנית מיוחדת לתושבים חוזרים ולמי שאינו תושב

תושבים חוזרים
Well Come Healthcare Services | Multi-language voice mail: | מענה קולי רב לשוני:
4535* שלוחה 3
03-5143999 
לפנייה בדוא"ל
אזרחים זרים
בתקופת המתנה לפי סעיף 58 לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי

הצטרפות לביטוח המשלים

מבוטח בתכנית Well-Come זכאי לבקש להצטרף לביטוחים המשלימים של מכבי "מכבי זהב" ו"מכבי שלי", בכפוף לתקנוני התכניות ולתנאים ו/או למגבלות כפי שחלים על חבר בתכנית well-come.

פטור מתקופות המתנה

עולים חדשים המצטרפים לביטוח המשלים בתוך 12 חודשים ממועד הגעתם לארץ יזכו בפטור מתקופות המתנה וישלמו דמי חברות מיום הצטרפותם לביטוח המשלים. למידע נוסף>
תושבים חוזרים המצטרפים לביטוח המשלים בתוך 12 חודשים מן היום שבו הם זכאים לקבלת שירותים רפואיים בארץ על פי סעיף 58 לחוק הבריאות הממלכתי, יזכו בפטור מתקופות המתנה בביטוח המשלים. דמי החבר ישולמו מיום הצטרפותם לביטוח המשלים. למידע נוסף>

הצטרפות לביטוח המשלים "מכבי שלי"

מבוטח בתכנית Well-Come זכאי להצטרף ל"מכבי שלי".
מבוטח מכבי הנמצא בתקופת המתנה תחת סעיף 58 לחוק, המבוטח בתכנית Well-Come, זכאי לכלל הזכויות ב"מכבי שלי". שאר המבוטחים בתכנית Well-Come וב"מכבי שלי" זכאים לממש את כל זכויות הביטוח המשלים.

הצטרפות לביטוח המשלים "מכבי זהב"

מבוטח בתכנית Well-Come זכאי להצטרף ל"מכבי זהב".
מבוטח מכבי הנמצא בתקופת המתנה תחת סעיף 58 לחוק, המבוטח בתכנית Well-Come, זכאי לכלל הזכויות ב"מכבי זהב". שאר המבוטחים בתכנית וב"מכבי זהב" זכאים לממש את זכויות הביטוח המשלים, למעט הזכאות להפריה חוץ גופית.
תושב חוזר מבוטח מכבי עפ"י חוק, הנמצא בתקופת המתנה עפ"י סעיף 58 לחוק שהצטרף לביטוח המשלים יהיה זכאי בעת שהותו בארץ לשירותים רפואיים על פי תנאי הביטוח המשלים, אך לא יהיה זכאי לשירותים רפואיים בסיסיים שניתנים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

שמירה על רצף זכויות בביטוח המשלים

חבר בתכנית Well-Come אשר היה חבר בביטוח המשלים של מכבי עד למועד הפסקת זכאותו לקבלת שירותים רפואיים מכוח החוק, יוכל לשמור על רצף ביטוחי בביטוח המשלים, אם הצטרף לתכנית Well-Come בתוך 3 חודשים ממועד הפסקת זכאותו כאמור וביקש לשמור על רצף כאמור במסגרת תהליך ההצטרפות. הרצף הביטוחי יישמר לאותו רובד בו היה חבר עד לאותו המועד.
שמירת הרצף הביטוחי הינה בכפוף לתנאי התכניות של הביטוחים המשלימים כפי שחלים על חבר בתכנית Well-Come ושמירה על רצף בתשלום דמי החברות ממועד הפסקת הזכאות.
הפסקת החברות בתכנית מכל סיבה שהיא, תביא להפסקת החברות בכל אחד מהביטוחים אליהם הצטרף החבר כאמור לעיל.
יובהר כי הפסקת הזכאות לשירותים רפואיים עפ"י סעיף 58 לחוק למבוטח מכבי, אינה מביאה לביטול החברות בביטוחים המשלימים כל עוד ממשיך החבר בתשלום דמי החבר בגינם ואינה מחייבת חברות בתכנית Well-Come לצורך המשך החברות בביטוחים אלו.
 
כל האמור לעיל כפוף לתקנון תכנית Well-Come: