23 מאי 2022 כ"ב אייר תשפ"ב

תכנית Well-Come

תכנית מיוחדת לתושבים חוזרים ולמי שאינו תושב

תושבים חוזרים
Well Come Healthcare Services | Multi-language voice mail: | מענה קולי רב לשוני:
4535* שלוחה 3
03-5143999 
לפנייה בדוא"ל
אזרחים זרים
בתקופת המתנה לפי סעיף 58 לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי

הפסקת חברות בתכנית Well-Come

א. הפסקת חברות שאינה ביוזמת החבר

מכבי תהיה רשאית להפסיק את חברותו של החבר בתכנית בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. פיגור בתשלום דמי החבר - מכבי רשאית לסיים חברותו של חבר בתכנית ולמנוע זכאותו לקבלת שירות רפואי, במידה ואינו עומד בתשלום דמי החבר. החבר לא יהיה זכאי לקבלת שירותים רפואיים מכוח התכנית החל מהחודש הראשון עבורו לא שילם את דמי החבר. החבר יהיה מחויב להשיב למכבי את עלות השירותים הרפואיים שקיבל, ככל שקיבל, בכל אחד מהחודשים בהם לא שולמו על ידו דמי החבר.
    באם יוכיח החבר כי הפסקת תשלום דמי החבר נעשתה בלי ידיעתו ו/או שלא ביוזמתו, יוכל החבר לבקש לחדש חברותו בתכנית ובלבד שלא חלפו יותר מ-30 יום ממועד קבלת ההודעה על הפסקת החברות והחבר פרע את מלוא החוב למכבי במלואו ובמזומן.
  2. הצהרות ומידע כוזב - הפסקת חברות תעשה בכל עת באם יתברר כי הצהרותיו של החבר, לרבות הצהרת הבריאות בבקשת ההצטרפות לתכנית, אינן נכונות ו/או מלאות.
    צרוף חבר לתכנית נעשה על יסוד ההצהרות שניתנו על ידו בכתב למכבי. נכונות ושלמות המידע שנמסר הינו מהותי. היה וניתנו ע"י החבר תשובות שאינן מלאות וכנות לשאלות שנשאל בטופס ההצטרפות או שלא הביא לידיעת מכבי עובדות שהיה בהן כדי להשפיע על קבלתו או אי קבלתו לתכנית - רשאית מכבי להפסיק חברותו בתכנית לאלתר.
    מכבי רשאית לחייב את החבר בגין הוצאות שנגרמו לה, אם יתברר כי הצהרותיו, לרבות הצהרת הבריאות, אינן נכונות ומלאות כאמור.
  3. התברר למכבי כי החבר שוהה בארץ באופן בלתי חוקי.
  4. החבר התנהג באופן בלתי הולם, פיזית או/ו מילולית, כלפי מכבי ו/או עובדיה ו/או רופאיה ו/או מבוטחיה.
 

ב. הפסקת חברות ביוזמת החבר

הפסקת חברות תעשה בכתב ובחתימתו של החבר על טופס בקשה לביטול חברות. הפסקת החברות תחל מיום מסירת הבקשה בסניף, בכפוף לתנאי התכנית ובכל מקרה, על המבקש להפסיק חברותו לעמוד בתשלום דמי חבר מינימום 4 חודשים ותשלום כל חוב קיים במערכת.
 
הפסקת החברות תוביל גם להפסקת הביטוח הסיעודי ולמי שאינו חבר מכבי גם להוצאתו מהביטוח המשלים. 
כאמור, חברות בתכנית תהא בתוקף כל עוד לא בוטלה על ידי החבר באופן יזום ובכתב כמפורט בסעיף זה או לא בוטלה על ידיי מכבי כאמור בסעיף א לעיל. 
הפסקת תשלום דמי חבר לתכנית לא תחשב כהודעה על הפסקת חברות וחובו של החבר יעמוד לפירעון גם לאחר סיום חברותו בתכנית. 
חבר בתוכנית אשר שילם דמי חבר למספר חודשים מראש ומבקש להפסיק את חברותו, יוכל לקבל את דמי החבר ששילם לתקופה שלאחר הפסקת החברות למעט התשלום עבור 4 החודשים הראשונים שביצע במועד ההצטרפות. 
לא יבוצע החזר עבור חלקי חודש וההחזר יבוצע מהחודש העוקב למועד הפסקת החברות. 
 

ג. ביטול הצטרפות

ניתן לבטל ההצטרפות לתכנית ולקבל את דמי החבר ששולמו במלואם, באם נעשה הביטול בכתב בתוך שני ימי עסקים ממועד הצירוף לתכנית ובלבד שלא נעשה שימוש בשירותים רפואיים במסגרת התכנית. 
זיכוי מלא לתשלום יועבר לחשבון הבנק. במידה ועברו למעלה משני ימי עסקים, ייחשב הדבר כהפסקת חברות ביוזמת החבר לפי סעיף ב' לעיל. 
 
כל האמור לעיל כפוף לתקנון תכנית Well-Come: