10 מאי 2021 כ"ח אייר תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 117/2021 - לאספקת רישוי למוצרי Microsoft

מכרז פומבי רגיל מספר 117/2021 - לאספקת רישוי למוצרי Microsoft

מכרז מספר: 117/2021
מועד פרסום: 11.02.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 21.02.2021

קישורים למסמכי המכרז:
 
מכבי שירותי בריאות (ביחד עם הגופים הנוספים כמוגדר במכרז) מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי רישוי למוצרי  Microsoft כולל תמיכה ברישום ובתפעול הרישוי. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות 3 שנים כל אחת.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הינו שותף LSP לרישוי תוכנות של חברת Microsoft כמפורט ברשימה שבידי מכבי שנמסרה לה על ידי חברת מיקרוסופט ערב פרסום המכרז.
  • התחייב לקיים שיתוף פעולה תעשייתי והגיש תכנית למימוש חובת שיתוף פעולה תעשייתי, בנוסח המצ"ב כנספח ד'5 למכרז, הכל בהתאם לתקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), התשס"ז-2007
  • נרשם ורכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו אישור הרשמה ואישור העברה בנקאית, כנדרש.
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 11.2.21 ועד ליום 15.2.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 21.2.21 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.