29 יוני 2022 ל' סיון תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 116/2021 - לאספקת שירותי אחזקה למערכות חשמל במתקני מחוז ירושלים והשפלה

מכרז פומבי רגיל מספר 116/2021 - לאספקת שירותי אחזקה למערכות חשמל במתקני מחוז ירושלים והשפלה

מכרז מספר: 116/2021
מועד פרסום: 25.02.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 05.04.2021

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד 2 ספקים אשר מסוגלים לספק שירותי אחזקת שבר ואחזקה מונעת במערכות החשמל, במתקני מכבי במחוז ירושלים והשפלה. הכל בהתאם למפרט, כתבי הכמויות, ועל פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד ; תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בעל נסיון מוכח במשך לפחות 3 שנים רצופות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, במתן שירותי אחזקה מונעת ואחזקת שבר במערכות חשמל וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • במהלך 3 השנים כאמור לעיל, סיפק את השירותים לפחות לגוף אחד בישראל, שבבעלותו/ברשותו לפחות 15 מתקנים/מבנים עם מערכות חשמל.
  • בידו רישיון חברה לעבודות חשמל מטעם משרד הבינוי והשיכון / רשם הקבלנים לסיווג 160 א/1.
  • מעסיק, כשכיר או כשותף, בעל מקצוע שהינו לפחות בעל ״רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל : חשמלאי – הנדסאי״ מטעם משרד העבודה – רישיון  בר תוקף ליום הגשת הצעות במכרז.
  • מעסיק  לפחות 2 שכירים, בעלי מקצוע שהינם לפחות בעלי ״רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל :  חשמלאי – מוסמך״ מטעם משרד העבודה – רישיון  בר תוקף ליום הגשת הצעות במכרז. 
  • בעל לפחות 2 רכבי עבודה המשמשים 2 צוותי עבודה, כאשר כל אחד מחברי הצוות בעל רישיון  ממשרד העבודה לעסוק בביצוע עבודות חשמל. בנוסף לפחות חבר מכל  צוות הינו בעל רישיון "חשמלאי מוסמך", כמפורט לעיל.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז", אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 25.2.21 ועד ליום 10.3.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 5.4.21 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.