03 יולי 2022 ד' תמוז תשפ"ב

ארכיון מכרזים

עבודות בינוי / שיפוץ סניף מזרח ירושלים

מכרז מספר: 81/2009
מועד פרסום: 14/12/2009
מועד אחרון להגשה: 11/1/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –

מכרז מס' 81/2009

 עבודות בינוי / שיפוץ סניף מזרח ירושלים -תיקון

 
1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות בינוי / שיפוץ סניף מזרח ירושלים.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 14.12.09 ועד ליום 27.12.09, בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00, תמורת תשלום בסך 1,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לעניין זה, (טל': 03-5143643).
3. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4. המזמינה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המציע הזוכה לבין המזמינה לביצוע עבודות הבינוי והשיפוץ.
5. מסמכי המכרז יהפכו אחרי חתימת החוזה עם הקבלן לחלק ממסמכי החוזה.
6. על המציע לעמוד בתנאים המוקדמים המפורטים במכרז, ולצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 
א. בעל אישור כחוק, בר תוקף, בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות, עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט- 1969, והעתק רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה, קבוצה ג'-2 לפחות או: ג'-3, ג'-4, ג'-5 לפחות.
ב. הכנסות המציע לפי כללי חשבונאות מקובלים בדו"חות הכספיים של המציע, בשלוש השנים (2006-2008) בהיקף של לפחות 4 מיליון ₪ לכל שנה.
ג. מנהל ספרים כדין.
ד. בידיו דו"חות כספיים מבוקרים מלאים ומעודכנים ליום 31.12.08. אם טרם נערכו למציע דו"חות כספיים מבוקרים כאמור, יצרף המציע דו"חות כספיים כאמור ליום 31.12.08, וכן יצרף דו"ח מידע מטעם חברת ביזנס דאטה ישראל בע"מ או מטעם חברת דן אנד ברדסטריט, על מצבו ויכולתו לבצע את העבודה נשוא המכרז, כשדו"ח המידע יהיה מעודכן לתאריך שאינו מוקדם משלושה חודשים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
אם המציע הינו תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך, יצרף להצעתו, בנוסף לדו"חות המבוקרים כאמור לעיל, גם דו"חות כספיים מסוקרים מעודכנים לתאריכים המאוחרים ביותר האפשריים עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
ה. בנה במהלך 5 השנים האחרונות (2005-2009), לפחות שלושה פרויקטים שההיקף הכספי או הכמותי של כל אחד מהם שווה למחצית ההיקף כאמור של העבודה שבמכרז. יש להמציא רשימה הכוללת פירוט של סוג העבודה, ההיקף הכספי, ייעוד המבנה וגודלו והמעידה על ביצוע הפרוייקט.
ו. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה, על סך 150,000 ש"ח,  הכול עפ"י המפורט במסמכי המכרז.
ז.  מעסיק באופן קבוע מהנדס/אדריכל, כמפורט בנספח א' 3 במסמכי המכרז.
ח. ביום ב', בתאריך 28.12.09, בשעה 14:00, יערך לרוכשי המכרז סיור קבלנים, בבנין סניף מזרח ירושלים, רחוב אלהספאני 8, במזרח ירושלים. ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חובה והיא מהווה תנאי סף להגשת הצעות למכרז. מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים, לא יהיה רשאי להשתתף במכרז.
מציע המעונין להציג שאלות יעשה כן לפני סיור הקבלנים, או במהלכו, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה, לפני הסיור, לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il , או בפקסימיליה מספר 03-7952501, או בע"פ במהלך הסיור (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר 03-5143643).
ניתן להפנות שאלות עד ליום 27.12.09.
התשובות לשאלות תינתנה במהלך הסיור עצמו ו/או עד ליום 5.1.2010.
על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני, מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות.
ט. באם המציע הינו חברה בע"מ, עליו להמציא אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של החברה, וכן אישור כי החברה קיימת ופועלת וכי על פי מסמכי ההתאגדות, החברה רשאית לחתום על המסמכים המהווים חלק מהמכרז, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל דבר וענין.
7. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, לרבות הדיסקט המצורף למכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
      הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה
      מחט, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, החל מיום ד', ה- 6.1.2010, בימים א'-ה', בין השעות
      10:00-15:00. המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום ב', ה- 11.1.2010 שעה 12:00.
8.  בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור
     במסמכי המכרז.