12 אפריל 2021 ל' ניסן תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 119/2021 לאספקת שירות ותפעול מערכות סקרים במכבי

מכרז פומבי רגיל מספר 119/2021 לאספקת שירות ותפעול מערכות סקרים במכבי

מכרז מספר: 119/2021
מועד פרסום: 15.03.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 09.05.2021 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד או שניים המסוגלים לספק למכבי שני סוגי שירות ותפעול מערכות סקרים במכבי : "סקרים חד פעמיים ייעודיים" ו- "סקרים דיגיטליים שוטפים".  הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • הינו היצרן / בידיו אישור מהיצרן של הכלי/ם המוצע/ים על ידו כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • ספק המגיש הצעה לסקרים חד פעמיים ייעודיים:
 • בעל ניסיון מוכח עם לפחות 2 לקוחות, במהלך 4 השנים האחרונות שעד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, כמפורט להלן, אצל כל אחד משני הלקוחות:
  שליחת כמות יומית של למעלה מ-10,000 רשומות בפרויקט בודד.
  לפחות 100 יחידות משתנות (גוף נסקר) בפרויקט/בסקר עליו נשאלים הנסקרים (לדוגמא: 100 סניפים בסקר על שירות מסוים).
 • ספק המגיש הצעה לסקרים דיגיטליים שוטפים:
 • בעל ניסיון מוכח עם לפחות 2 לקוחות, במהלך 4 השנים האחרונות שעד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, כמפורט להלן, אצל כל אחד משני הלקוחות:
  שליחת כמות יומית של למעלה מ-10,000 רשומות בפרויקט בודד.
  לפחות 100 יחידות משתנות (גוף נסקר) בפרויקט/בסקר עליו נשאלים הנסקרים (לדוגמא: 100 סניפים בסקר על שירות מסוים).
  מספק שירות ותפעול של לפחות 2 סקרים דיגיטליים שוטפים במקביל (בפרויקטים נפרדים) אצל כל אחד משני הלקוחות.
 • בעל יכולת לשלוח את אותו סקר בערוץ שליחה בודד (מסרון או דוא"ל) וגם בשני ערוצי שליחה (מסרון + דוא"ל) בו זמנית, לרשומות נמענים שונות, באותו פרויקט / סקר.
 • בעל יכולת ואמצעים לספק את השירות המוצע על ידו, בעצמו ולא על ידי קבלני משנה, למעט שירותי שליחה/שיגור במסרונים ובהודעות דוא"ל אותם יהא רשאי לספק באמצעות קבלני משנה מטעמו, על אחריותו ועל חשבונו.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
 • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
 

המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 15.3.21 ועד ליום 4.4.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 9.5.21 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 

 
יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.