29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לרכישת תווי שי לפסח תש"ע, לראש השנה תשע"א ותווים נוספים

מכרז מספר: 100/2010
מועד פרסום: 14/12/2009
מועד אחרון להגשה: 4/1/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –

מכרז פומבי מס' 100/2010
לרכישת תווי שי לפסח תש"ע, לראש השנה תשע"א ותווים נוספים

 
מכבי וגופים נוספים כהגדרתם במסמכי המכרז, (להלן: "הרוכש") מזמינים בזה להגיש הצעות לרכישת תווי שי ותווים נוספים לעובדים.
תנאי סף להשתתפות במכרז מפורטים במסמכי המכרז והם, בין היתר:
א. מנהל ספרים, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו-1976.
ב. על המציע להגיש הצעת מחיר לכרטיסים אלקטרוניים בערך נקוב של 500 ₪ למנה א'.
ג. על המציע להגיש הצעת מחיר לכרטיסים אלקטרוניים בערך נקוב של 250 ₪ למנה ב'.
ד. תאריך התפוגה של כל הכרטיסים האלקטרוניים – 12 חודשים לפחות, מיום החלוקה האחרון.
ה. פריסה ארצית גיאוגרפית: הכרטיסים האלקטרוניים יכובדו בכל נקודות המכירה כפי שיפורסמו על גבי הכרטיסים האלקטרוניים, ובלבד שנקודות המכירה תתפרסנה ב- 50 ישובים לפחות ובהם הערים: ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, וכן לא פחות מ-20 נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ, אשר תתפרסנה על פני 10 ישובים לפחות ובהם הערים המצוינות לעיל.
ו. מגוון המוצרים לקניה יכלול מוצרי מזון ובנוסף לפחות 5 אפשרויות נוספות כגון: הלבשה, מוצרי חשמל, הנעלה, ספרים ומכשירי כתיבה, קוסמטיקה, מוצרים לבית, מוצרים "עשה זאת בעצמך", תיירות וכיו"ב.
ז. היות המציע ספק בעל נסיון מוכח בתחום שיווק באמצעות כרטיסים אלקטרוניים –לפחות לשלושה ארגונים גדולים בהם הונפקו לפחות 1,000 מנות כרטיסים אלקטרוניים בכל ארגון.
ח. רכש את מסמכי המכרז ממכבי ובידו קבלה המעידה על כך.

את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש אצל הגב' שרה מחט, תמורת תשלום בסך 1,000 ש"ח (באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות) אשר לא יוחזר, בבנין היכל הסיטי, רחוב המרד 27, תל-אביב, קומה 14, החל מיום 14.12.09, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00, טלפון: 5143643- 03.
פניות לבירורים תעשנה עד ליום 21.12.09, בכתב באמצעות פקסימיליה בלבד למספר: 7952501- 03 (על המציע מוטלת האחריות לוודא את הגעת הפנייה בטלפון: 5143643- 03) או על ידי שליח לכתובת: מכבי שירותי בריאות, רח' המרד 27 ת"א, קומה 14.
תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 28.12.09.
את ההצעות יש להגיש במעטפה חתומה, בימי א'-ה', בין השעות 10:00-15:00, ובכל מקרה עד לא יאוחר מיום ב', ה – 4.1.2010, בשעה 12:00, לתיבת המכרזים הנמצאת במכבי שירותי בריאות, אצל הגב' שרה מחט, טלפון: 5143643- 03, רחוב המרד 27 ת"א, קומה 14. על המעטפה יש לרשום: "מכרז פומבי מס' 100/2010 לרכישת תווי שי לפסח תש"ע, לראש השנה תשע"א ותווים נוספים".
אין לשלוח את ההצעות בדואר אלא להמציאן באופן אישי או באמצעות שליח.
להצעה יש לצרף את כל האישורים הנדרשים במסמכי המכרז.
הרוכש אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.
הרוכש רשאי לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, עפ"י שיקול דעתו.
הרוכש רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את הליך המכרז או לפרסם מכרז חדש.
תנאי המכרז הם אלו הקבועים במסמכי המכרז בלבד ואין באמור במודעה זו כדי לגרוע מכך. בכל מקרה של סתירה - יגבר האמור במסמכי המכרז.