12 אפריל 2021 ל' ניסן תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 118/2021 - לאספקת שרותי שינוע חבילות

מכרז פומבי רגיל מספר 118/2021 - לאספקת שרותי שינוע חבילות

מכרז מספר: 118/2021
מועד פרסום: 22.03.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 05.05.2021

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שרותי שינוע חבילות בכל רחבי ארץ ישראל כולל יהודה ושומרון. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד ; תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בעל ו/או לרשותו בפועל (כולל באמצעות קבלני משנה מטעמו - על אחריותו ועל חשבונו) לפחות 50 כלי רכב .
  • הינו בעל ניסיון שוטף מוכח בישראל באספקת  השירותים נשוא המכרז וכל השירותים הכרוכים בשנים 2019 ו-2020  לפחות לשלושה ארגונים שונים עם לפחות 300 נקודות חלוקה בכל יום במצטבר .
  • בכל אחד מכלי הרכב שבבעלותו/ברשותו קיימת מערכת קשר סלולרי ו/או אלחוטי תקינה ופעילה המקיימת קשר שוטף של המוקד עם כל אחד מהנהגים.
  • ברשותו מערכת אינטרנטית פעילה, און ליין, למעקב משלוחים, כולל גישה לנציגי מזמין השירות, המאפשר בדיקה ווידוא, בזמן אמת, של סטטוס משלוח החבילה ומועד מסירת החבילה לנמען, הכל כמוגדר במפרט.
  • ברשותו אישור "מפעל חיוני", לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967.
  • ברשותו רשיון עסק בתוקף להובלה ואחסון עפ"י צו רישוי עסקים בקבוצה 6: מסחר ושונות סעיף 6.01 ובקבוצה 8: רכב ותעבורה סעיף 8.03 ב' .
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו, והשתתף בכנס ספקים.
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז", אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 22.3.21 ועד ליום 7.4.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 5.5.21 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.