17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 126/2021 - לאספקת שירותי ניקיון למשרדי מטה מכבי

מכרז פומבי רגיל מספר 126/2021 - לאספקת שרותי ניקיון למשרדי מטה מכבי

מכרז מספר: 126/2021
מועד פרסום: 25.04.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 07.06.2021

קישורים למסמכי המכרז:
 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק המסוגל לספק לה שירותי ניקיון במשרדי מטה מכבי בתל אביב, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
תקופת ההתקשרות היא חמש שנים.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד ; תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בעל רישיון בתוקף מאת משרד הכלכלה והתעשייה לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון.
 • הוא או מי מבעלי הזיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976) לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה.
 • הוא או מי מבעלי הזיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976) לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה, הכל על פי החוק (כאשר מספר קנסות גם בגין אותה עבירה נמנים כקנסות שונים).
 • הוא או בעלי הזיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976) בעלי ניסיון מוכח בישראל של לפחות 4 שנים רצופות עד מועד פרסום המכרז, במתן שירותי ניקיון.
 • בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות 5 שנים רצופות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, במתן שירותי ניקיון בבנייני משרדים גדולים של לפחות 15,000 מ"ר.
 • "עלות שכר לעובד לשעת עבודה" (כולל תנאים סוציאליים) לא תפחת מסך של 51.48 ₪. סכום זה אינו כולל הוצאות תפעול ורווח, חומרי ניקוי, הוצאות נלוות ומע"מ.
 • מעסיק לפחות 100 עובדים העוסקים במתן שירותי ניקיון.
 • המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 20,000 ₪.
 • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו, והשתתף בכנס ספקים.
 • עמד בציון האיכות המזערי הנדרש.
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 26.4.21 ועד ליום 6.5.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 7.6.21 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
.