17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 125/2021 - לאספקת קווי PRI

מכרז פומבי רגיל מספר 125/2021 - לאספקת קווי PRI

מכרז מספר: 125/2021
מועד פרסום: 26.04.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 02.06.2021

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק לה קווי PRI, שירות יצירת שיחות באמצעות קווי הספק לכלל רשתות מפעילי התקשורת ותחזוקה שוטפת של הקווים. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד ; תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בידיו רישיון בר תוקף למועד האחרון להגשת ההצעות ממשרד התקשורת לספק שירותי מפ"א (מפעיל פנים ארצי) נייח, כמפורט באתר משרד התקשורת תחת סעיף רישיון כללי אחוד - רשימת רישיונות אחודים וסוגי השירותים שהותר להם.
  • מסוגל לספק למכבי את השירות בפרישה ארצית בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז", אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 26.4.21 ועד ליום 5.5.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 2.6.21 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.