20 מאי 2022 י"ט אייר תשפ"ב

מכבי מגן - ביטוח סיעודי

אגודת מכבי מגן הינה אגודה שיתופית לביטוח הדדי בע"מ, הפועלת כמלכ"ר.
קרן הסיעוד - אגודת מכבי מגן, מעניקה את שירותי הסיעוד למבוטחים אשר נותרו באחריותה על פי הקבוע בתקנות קרן הסיעוד. כיום לא ניתן עוד להצטרף לקרן הסיעוד - מכבי מגן.
 
בהתאם להוראת המפקח על הביטוח ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, החל מיום 1.8.2017 ועד ליום 31.12.2018 חברת "כלל ביטוח" טיפלה עבור אגודת מכבי מגן בתפעול הזכויות של חברי האגודה. נדגיש כי זכויות החברים נותרו ללא שינוי וממשיכות להינתן בהתאם לתקנות קרן הסיעוד.
החל מיום 01.01.2019 תפעול הזכויות של חברי מכבי מגן הועבר לחברת "הפניקס".
כיסוי סיעודי במסגרת "קרן הסיעוד - אגודת מכבי מגן" ניתן למבוטחים שהיו "נזקקי סיעוד" על פי תקנות קרן הסיעוד, לפני מועד כניסתה לתוקף של הפוליסה "מכבי סיעודי" באמצעות "כלל חברה לביטוח" ב - 1.7.2008. מבוטחים אלו אינם נכללים בביטוח "מכבי סיעודי".
המעוניינים להצטרף לביטוח הסיעודי לחברי מכבי שירותי בריאות יכולים לבדוק אפשרות קבלתם לביטוח "מכבי סיעודי". לביטוח "מכבי סיעודי">> - החל מתאריך 01.01.2019 
 
שימו לב:
החל מתאריך 1.7.2008 קרן הסיעוד - מכבי מגן, הפסיקה את גביית דמי החבר מהמבוטחים אשר נותרו באחריותה. הפסקת הגבייה אינה פוגעת כמובן בזכויות החברים אשר נקבעות בכפוף לתקנות קרן הסיעוד - מכבי מגן.

לקרן הסיעוד שתי תכניות:

  1. "סיעודי כסף"- הזכאות ניתנת ל- 5 שנים למי שנמצא זכאי על פי תקנות קרן הסיעוד.
  2. "סיעודי זהב"- הזכאות הינה בנוסף לזכויות על פי תכנית "סיעודי כסף", עד לתקרה של 25,000 $.
 

כל תכנית נותנת כיסוי לשני מסלולים:

  1. מסלול אשפוז סיעודי (שיפוי) - השתתפות בהוצאות האשפוז הסיעודי במוסד.
  2. מסלול טיפול סיעודי ביתי - אספקת מטפל או מטפלת לטיפול סיעודי באמצעות חברות סיעוד או לחילופין, למי שנמצא זכאי ומעסיק מטפל פרטי כחוק - תשלום ישיר לחבר (שיפוי).
 

מעבר מסלול

ניתן להחליף בין המסלולים בכל עת, בכפוף להגשת בקשה מחודשת בהתאם לשינוי ולבחינת הזכאות במסלול החדש על פי הקבוע בתקנות קרן הסיעוד.
מומלץ להגיש את הבקשה המחודשת למעבר מסלול סמוך ככל הניתן למועד המעבר וזאת על מנת לשמור על הרצף במימוש הזכאות. משאושרה הבקשה לא תחול תקופת המתנה נוספת ומועד תחילת הזכאות, כפי שיקבע בהתאם לתקנות קרן הסיעוד במסלול החדש, יהא מועד הגשת הבקשה המחודשת.

החמרה במצב תפקודי


במידה שחלה החמרה במצבו התפקודי של החבר, ניתן בכל עת להגיש בקשה ותיערך בדיקה נוספת.
 
אם חל שינוי במצבך כמבוטח/ת מכבי מגן, יש ליצור קשר עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ על מנת לבדוק את זכויותיך.
בהתאם לתנאי הפוליסה "מכבי סיעודי", במידה שלא תמצא/י עוד במצב סיעודי על פי תקנות קרן הסיעוד, יועבר הכיסוי הביטוחי שלך לפוליסה "מכבי סיעודי" וייגבו ממך דמי הביטוח עבור התקופה ממנה ייקבע כי פסקת להיות במצב סיעודי.
מבוטחי קרן הסיעוד – מכבי מגן זכאים ל- 5% הנחה במחלקות הסיעודיות בדיור המוגן "בית בלב" מקבוצת מכבי!
לאתר בית בלב - דיור מוגן>> (יפתח בדפדפן נפרד)