19 מאי 2022 י"ח אייר תשפ"ב

מכבי מגן - ביטוח סיעודי

להלן עיקרי הזכויות על פי תקנות קרן הסיעוד - מכבי מגן:

בתוכנית "סיעודי כסף":
אשפוז סיעודיטיפול סיעודי ביתי

באמצעות חברת סיעוד/ מטפל פרטי כחוק

תקרת זכאות
חבר הנזקק לאשפוז סיעודי יהיה זכאי, בכפוף למצבו התפקודי, להשתתפות בגובה של עד 40% מהוצאותיו הממשיות עבור האשפוז הסיעודי ועד 6,087 ₪ לחודש (נכון לינואר 2019) חבר הזכאי לטיפול סיעודי ביתי, תספק לו קרן הסיעוד שעות או השתתפות בהוצאות טיפול ביתי בכפוף למצבו התפקודי, ועד 25 שעות טיפול בשבוע כהשלמה לניתן על ידי חוקי הביטוח הלאומי

התוכנית "סיעודי כסף" ניתנת ל-60 חודשים לכל היותר.
בתוכנית "סיעודי זהב":
אשפוז סיעודיטיפול סיעודי ביתי

(באמצעות חברת סיעוד/ מטפל פרטי כחוק)

תקרת זכאות
חבר הנזקק לאשפוז סיעודי, ויעמוד בתנאי תוכנית "סיעודי זהב" יהיה זכאי להשלמת גובה ההשתתפות ל- 80% מהוצאותיו הממשיות ולא יותר מתוספת של $1,000 לחודש, בנוסף לניתן על פי זכאותו בתוכנית "סיעודי כסף". חבר הנזקק לטיפול סיעודי ביתי ויעמוד בתנאי תוכנית "סיעודי זהב" יהיה זכאי להשלמת שעות  או השתתפות בהוצאות הטיפול הסיעודי בבית ל- 35 שעות טיפול בשבוע מכל הגופים גם יחד.

סך תגמולי הסיעוד במסגרת "סיעודי זהב" לא יעלה על $25,000 וזאת בנוסף לניתן על ידי "סיעודי כסף" כאמור לעיל.

החמרה במצב תפקודי

במידה וחלה החמרה במצבו התפקודי של החבר, ניתן בכל עת להגיש בקשה ותיערך בדיקה נוספת.