17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 114/2021 שירותי ארכוב סליידים ובלוקים של המכון לפתולוגיה

מכרז פומבי רגיל מספר 114/2021 שירותי ארכוב סליידים ובלוקים של המכון לפתולוגיה

מכרז מספר: 114/2021
מועד פרסום: 03.05.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 21.06.2021

קישורים למסמכי המכרז:
 
 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק לה שירותי ארכוב סליידים ובלוקים של המכון לפתולוגיה במעבדה המרכזית של מכבי, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שלוש שנים כל אחת.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד ; תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בידו רישיון עסק תקף לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג.
  • בידו תקן בינלאומי לאבטחת מידע ISO27001 או לחליפין תקן לאבטחת מידע במוסדות בריאות ISO27799.
  • בידו תקן איכות IS09001 לשירות הנדרש.
  • ברשותו / בבעלותו מבנה בו שוכן ארכיון העומד בדרישות החוק, התקנות והתקנים הנדרשים להפעלת ארכיון ולמתן שירותי ארכוב נשוא המכרז, ובכל הנדרש במפרט.
  • הינו בעל ניסיון, לפחות בשנה האחרונה שעד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, באספקת השירותים נשוא המכרז, לקופת חולים / בית חולים בישראל.
  • אינו מהווה חלק מקופת חולים אחרת או מגוף בשליטתה או מגוף קשור אליה.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים לשלב הגשת ההצעות במכרז, הרשומים במפרט.
  • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו, והשתתף בכנס ספקים.
  • עמד בציון האיכות המזערי הנדרש.
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 3.5.21 ועד ליום 19.5.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 21.6.21 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.