04 יולי 2022 ה' תמוז תשפ"ב

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 104/2021 לעבודות התאמה להקמת מרכז רפואי חדש בנס ציונה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 104/2021 לעבודות התאמה להקמת מרכז רפואי חדש בנס ציונה

מכרז מספר: 104/2021
מועד פרסום: 10.05.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 16.06.2021 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
אדריכלות
חשמל
אינסטלציה
מיזוג אויר
תקשורת
 בטיחות

נספח בטיחות
 
מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה קבלנים להגיש הצעות לביצוע עבודות עבודות להתאמת נכס קיים למרכז רפואי חדש ברחוב אבנר בן נר 1 נס ציונה בהתאם למפרט, כתבי הכמויות, ועל פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
העבודות  נשוא מכרז זה תושלמנה תוך 4 חודשים קלנדריים מיום מתן צו תחילת עבודה.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2018-2020 מעבודות בינוי, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 1,500,000 ₪ בשנה, בלפחות שתיים מהשנים הנ"ל.
  • בידיו אישור כחוק ותקף למועד הגשת ההצעה בדבר רישומו כקבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, קבוצה ג'-1 ענף 100 לפחות.
  • במהלך 5 השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ביצע בעצמו עבודות דומות בלפחות 3 פרויקטים של שיפוץ בניינים ציבורים, כאשר כל אחת מהעבודות בנפרד הינה בשטח של לפחות 400 מ"ר ובהיקף כספי של לפחות 1,500,000 ₪.
  • עמד בציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו, והשתתף בכנס ספקים.
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 10.5.21 ועד ליום 20.5.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 16.6.21 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.