26 ינואר 2022 כ"ד שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

אספקת שירותי שינוע תרופות

מכרז מספר: 103/2010
מועד פרסום: 25/1/2010
מועד אחרון להגשה: 22/2/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –

מכרז פומבי רגיל מס' 103/2010, אספקת שירותי שינוע תרופות

 
1.  מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת שירותי שינוע תרופות. מובהר, כי ניתן לספק את השירותים גם באמצעות קבלן משנה.

2.  מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות לאספקת שירותי שינוע תרופות, הכוללות מיון, אחסנה ושינוע תרופות לרבות תרופות הדורשות קירור, בהתאם ליעדים ולכמויות המוערכות כמפורט במפרט, נספח א', ובמסמכי המכרז.

3. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. להערכת מכבי, בכל שנה ישונעו כ-50,000 חבילות במסגרת מכרז זה. יודגש, כי כמויות אלה הינן הערכה בלבד ומכבי תהא רשאית להפחיתן או להוסיף עליהן על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים זהים.

4.  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 25.1.2010 ועד ליום 11.2.2010, תמורת תשלום של 300 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.

5.  פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il  עד ליום 11.2.2010 וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 17.2.2010. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.

6.   המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.   מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום  המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת שירותי שינוע תרופות.

8.  נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.

9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א.   תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב.   מנהל ספרים כדין.
ג.   מסוגל לספק למכבי שירותי שינוע תרופות כמפורט במפרט. למען הסר ספק מובהר, כי ניתן לספק השירותים גם באמצעות קבלן משנה.
ד.   בעל רישיון בית מסחר לתרופות.
ה.   הכנסותיו משינוע תרופות, בשנים 2007-2008 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1 מיליון  ₪ לשנה לפחות.
ו.    הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות (בשנים 2008-2009), באספקת שירותי שינוע תרופות וכל הכרוך בכך.
ז.   בעל תקן איכות ISO 9001:2000.
ח.   ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪, בהתאם לאמור בסעיף 6 למסמכי המכרז.
ט.  רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.

10.   המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.

11.   ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 22.2.2010, בשעה  12:00.

12.    ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.

13.   בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.