18 ינואר 2022 ט"ז שבט תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מס' 111/2021 לאספקת מבחני קשב ממוחשבים

מכרז פומבי רגיל מס' 111/2021 לאספקת מבחני קשב ממוחשבים

מכרז מספר: 111/2021
מועד פרסום: 02.09.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 24.10.2021

קישורים למסמכי המכרז:
נספח ד2א (נפתח בדפדפן "אקספלורר" בלבד)
 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספקים המסוגלים לספק למכבי, במתקניהם, שירותי ביצוע מבחני קשב ממוחשבים משלושה סוגים:  TOVA, BRC,MOXO עבור חבריה החברים בתוכניות שירותי הבריאות הנוספים של מכבי,. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • המציע בעל ניסיון מוכח בישראל לפחות בשנתיים האחרונות עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, באספקת השירות, לפחות באחד מבין שלושה סוגי המבחנים הניתנים במסגרת המכרז.
  • נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, למציע יש לפחות 3 נקודות שירות פעילות בהן הוא מספק לפחות אחד מסוגי המבחנים.
  • המציע מעסיק / נמצא בהתקשרות עם מנהל מקצועי או לחלופין קשור עמו בהסכם עבודה / התקשרות טנטטיבי.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן.
  • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 2.9.21 ועד ליום 30.9.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 24.10.21 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.