18 ינואר 2022 ט"ז שבט תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מס' 131/2021 לאספקת מכשירי על-קול (US) גניקולוגי מיילדותי, לבדיקה על ידי טכנאי/ת

מכרז פומבי רגיל מספר 131/2021 - מכרז פומבי רגיל מס' 131/2021 לאספקת מכשירי על-קול (US) גניקולוגי מיילדותי, לבדיקה על ידי טכנאי/ת

מכרז מספר: 131/2021
מועד פרסום: 02.09.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 31.10.2021

קישורים למסמכי המכרז:
נספח MDS2 (נפתח בדפדפן אקספלורר בלבד)
 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי מכשירי על-קול (US) גניקולוגי מיילדותי, המיועד לבדיקה ע"י טכנאיות/ים, להתקינם באתרי מכבי ברחבי הארץ, ולספק שירותי הדרכה, תחזוקה שוטפת ותיקונים לכל רכיביהם, הכל בפרישה ארצית. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • לדגם המכשיר המוצע על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
 • לדגם המכשיר המוצע על ידו אישור אמ"ר בתוקף או אישור בר תוקף כי הגיש בקשה לחידוש אישור אמ"ר למכשיר על פי הוראות משרד הבריאות.
 • מסוגל לספק למכבי את השירותים נשוא המכרז, בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • ליצרן המכשיר המוצע ותק של לפחות 5 שנים עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז: 
 • א. בייצור מכשירי על-קול גניקולוגי מיילדותי, המיועד לבדיקה ע"י טכנאיות/ים; וכן
 • ב. באספקת מכשירי על-קול גניקולוגי מיילדותי, המיועד לבדיקה ע"י טכנאיות/ים, -באירופה או בארה"ב או בקנדה.
 • לספק, או לספק וליצרן יחדיו, ניסיון שוטף ומצטבר בישראל של לפחות שלוש שנים עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז באספקת מכשירי על-קול גניקולוגי מיילדותי, המיועדים לבדיקה ע"י טכנאיות/ים, על  כל רכיביהם וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • דגם המכשיר המוצע בשימוש פעיל ושוטף: לפחות ב-3 השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, בלפחות ארבעה בתי חולים בישראל, מתוכם לפחות באחד מבתי החולים הבאים – העמק, כרמל, רמב"ם, בילינסון, מאיר, איכילוב, אסף הרופא, הדסה, שיבא, קפלן, וולפסון, וסורוקה.
 • בעל מערך שירות הדרכה ותחזוקה בפרישה ארצית, הכולל לפחות שני טכנאים ואיש אפליקציה אחד בעלי הסמכה מיצרן דגם המכשיר המוצע, שכל אחד מהם בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בתחזוקת מכשיר US גניקולוגי מיילדותי המיועד לבדיקה ע"י טכנאיות/ים.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
 • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 2.9.21 ועד ליום 29.9.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 31.10.2021 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.