18 ינואר 2022 ט"ז שבט תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 124/2021 לאספקת מכשירים אוטומטים וריאגנטים לביצוע בדיקות קרישה וקרישיות יתר - עדכון

מכרז פומבי רגיל מספר 124/2021 - לאספקת מכשירים אוטומטים וריאגנטים לביצוע בדיקות קרישה וקרישיות יתר - עדכון

מכרז מספר: 124/2021 - עדכון
מועד פרסום: 30.08.2021
הרשמה להשתתפות במכרז: החל מיום 30.8.21 ועד ליום 9.9.21
שאלות ובירורים: מיום 9.9.21 עד ליום 14.9.21 בשעה 12:00
תשובות לשאלות: עד ליום 5.10.21
המועד האחרון להגשת ההצעות: 11.10.21 בשעה 12:00
 מכבי שירותי בריאות מודיעה בזאת על עדכון תנאים מוקדמים במפרט ועל נספח ומועדים חדשים במכרז הנדון, שפורסם ביום 12.7.21, כמפורט להלן:
סעיף 3.1 במפרט יהיה "ההספק המינימלי המוצהר (כפי שמופיע בעלון הרשמי של היצרן לדגם המוצע) של כל מכשיר Stand alone בביצוע בדיקות PT ו-PTT בתמהיל אקראי, בדיגום ממבחנות פקוקות יהיה לכל הפחות 260 תוצאות לשעה. ההספק מינימלי בפועל של מכשיר Stand alone המקושר ל LIS בביצוע בדיקות PT ו-PTT בתמהיל אקראי, בדיגום ממבחנות פקוקות (דהיינו: הספק של המכשיר כפי שיימדד בפועל בהליך האבלואציה במגה לאב) יהיה לכל הפחות: 210 תוצאות בשעה.
אבלואציה, ככל שטרם בוצעה, תבוצע כמפורט בסעיף 6.3 בפרק המנהלה."
סעיף 4.3 במפרט יהיה "א. ניתן להשאיר ריאגנטים במכשיר (on board) גם בשעות בהן המכשיר אינו בשימוש, מבלי לפגוע באיכות הריאגנטים.
ב. יציבות On board של ריאגנטים לא תפחת מ- 96 שעות עבור הריאגנטים לבדיקות PT & PTT, ולא תפחת מ-8 שעות עבור שאר הריאגנטים המפורטים  בטבלה מספר 1 ב'."
למסמכי המכרז יצורף נספח מפרט (א) מעודכן וכן קובץ "תשובות לשאלות".
שאר מסמכי המכרז ללא שינוי.

קישורים למסמכים מעודכנים:

קישורים למסמכי המכרז:

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי מכשירים אוטומטים וריאגנטים מתאימים לביצוע בדיקות קרישה וקרישיות יתר כולל שירותי אחזקה. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  • מסוגל לספק למכבי את נשוא המכרז בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • לדגם המכשירים האוטומטיים ולריאגנטים המוצעים אישור FDA ו/אוCE .
  • קיים ניסיון במעבדה קלינית בישראל, במשך של לפחות שנה עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, בשימוש בדגם המכשירים האוטומטיים המוצע.
  • לרשותו/ מעסיק צוות (לפחות שני טכנאי שרות ואיש אפליקציה) בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות 3 שנים, עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, באספקת תמיכה אפליקטיבית וטכנית למכשירי קרישה וקרישיות יתר במעבדות בקהילה.
  • עמד בכל התנאים המוקדמים לעיל  ובכל התנאים והדרישות המופיעים במפרט ובמענה הטכני.
  • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
 
הרשמה להשתתפות במכרז - החל מיום 30.8.21 ועד ליום 9.9.21.
שאלות ובירורים – מיום 9.9.21 עד ליום 14.9.21 בשעה 12:00.
תשובות לשאלות – עד ליום 5.10.21.
המועד האחרון להגשת ההצעות – 11.10.21 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה!. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.