18 ינואר 2022 ט"ז שבט תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מס' 127/2021 כספות

מכרז פומבי רגיל מס' 127/2021 כספות

מכרז מספר: 127/2021
מועד פרסום: 30.08.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 18.10.2021

קישורים למסמכי המכרז:
 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק ולהתקין כספות וארונות סמים ולספק להן שירותי תחזוקה, וכן לספק שירותי תחזוקה לכספות ולארונות סמים הקיימות כבר במכבי, הכל בפרישה ארצית בכל רחבי הארץ. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו ממכירת כספות ושירותים נלווים בשנים 2019-2020, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 1,300,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
 • בידיו אישור מיצרן הכספות המוצעות (ככל שהוא עצמו אינו יצרן הכספות) כי הוא נציגו המורשה בארץ לאספקת השירותים נשוא המכרז.
 • מסוגל לספק למכבי את המוצרים והשירות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, בפרישה ארצית.
 • הינו בעל ניסיון מצטבר בישראל בלפחות 3 שנים מתוך 5 השנים האחרונות עד הגשת ההצעות האחרונות במכרז, באספקת כספות וכל השירותים הכרוכים בכך בפרישה ארצית בכל רחבי הארץ.
 • הינו בעל ניסיון בלפחות 3 שנים מתוך 5 שנים האחרונות עד הגשת ההצעות האחרונות במכרז, באספקת כספות והשירותים הכרוכים בכך, בפרישה ארצית, עבור לפחות ארגון ציבורי אחד (קופת חולים, משרד ממשלתי, משטרת ישראל וכד').
 • מעסיק אצלו לפחות 4 טכנאים שכירים העוסקים בתחזוקת הכספות המוצעות ומתן תמיכה מקצועית.
 • בעל תקן  ISO 9001בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.  המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 30.8.21 ועד ליום 19.9.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 18.10.21 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.