18 ינואר 2022 ט"ז שבט תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מס' 120/2021 לאספקת והתקנת תשתיות תקשורת

מכרז פומבי רגיל מס' 120/2021 לאספקת והתקנת תשתיות תקשורת

מכרז מספר: 120/2021
מועד פרסום: 06.10.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 17.11.2021

קישורים למסמכי המכרז:
נספח ד2א (נפתח בדפדפן אקספלורר)
 מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל להעניק למכבי שירותי אספקה והתקנה של תשתיות תקשורת למערכות מחשוב, טלפוניה, מתח נמוך מאוד וב DATA CENTERS כולל תחזוקתן ותחזוקת תשתיות קיימות . הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • מסוגל לספק למכבי את השירותים נשוא המכרז בפרישה ארצית, בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • מעסיק אצלו לפחות 5 עובדים שכירים, שהינם טכנאי ו/או מתקיני תשתיות תקשורת - כולם בעלי הסמכה מתאימה בתוקף מלפחות אחד היצרנים הבאים: hcs, 3m, penduit, rit.
 • הינו בעל ניסיון בישראל במשך לפחות 5 שנים עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, באספקת השירותים נשוא המכרז וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • הינו בעל ניסיון במשך 3 השנים האחרונות עד מועד הגשת ההצעות במכרז, באספקת השירותים לפחות ל- 10 לקוחות שונים, כאשר לפחות אחד מהלקוחות הינו ארגון בעל יותר מ- 150 אתרים/סניפים אשר המציע ביצע עבורו אספקה והתקנה של תשתיות ב- DATA CENTER.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו, והשתתף בכנס ספקים.

  המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 7.10.21 ועד ליום 20.10.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 17.11.21 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.