18 ינואר 2022 ט"ז שבט תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 137/2021 הפעלת מזנון במרכז רפואי "הנצח" רמת השרון

מכרז פומבי רגיל מספר 137/2021 הפעלת מזנון במרכז רפואי "הנצח" רמת השרון

מכרז מספר: 137/2021
מועד פרסום: 15.11.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 17.01.2022

קישורים למסמכי המכרז:
נספח ד2א מעודכן (נפתח בדפדפן אקספלורר)

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד להפעלת מזנון במרכז הרפואי של מכבי ברחוב הנצח 3 ברמת השרון. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת של 3 שנים.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • הכנסותיו משירותי הפעלת מזנון, בכל אחת מהשנים 2019 ו-2020, הן לפחות 1,000,000 ₪ לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו.
  • מסוגל לספק למכבי את השירות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • הינו מפעיל מזנון ובעל ניסיון מצטבר מוכח בישראל בהקמת והפעלת מזנון וכל השירותים הכרוכים בכך של לפחות 3 שנים עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, עבור לפחות שני גופים ציבוריים (כגון קופות חולים, בתי חולים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות).
  • עמד בציוני האיכות המזעריים הנדרשים. 
  • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו, והשתתף בכנס ספקים.


    המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 15.11.21 ועד ליום 23.11.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
    המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 17.01.22 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 
 
יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.