18 ינואר 2022 ט"ז שבט תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 136/2021 לאספקת שירותי שינוע תכשירים רפואיים - עדכון

מכרז פומבי רגיל מספר 136/2021 לאספקת שירותי שינוע תכשירים רפואיים - עדכון

מכרז מספר: 136/2021
מועד פרסום: 23.12.2021
הרשמה להשתתפות במכרז - מיום 23.12.21 עד ליום 29.12.21
כנס ספקים חובה - 03.01.22
שאלות ובירורים - מיום 03.01.22 עד ליום 06.01.22
תשובות לשאלות - עד 16.01.22
מועד אחרון להגשת הצעות: 23.01.2022

קישורים למסמכי המכרז:

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי שינוע תכשירים רפואיים בכל רחבי ישראל, כולל יהודה ושומרון ומזרח ירושלים. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • Cעל רישיון בר תוקף למועד האחרון להגשת ההצעות להפעלת בית מסחר לתרופות מטעם משרד הבריאות.
 • המציע פועל עפ"י נוהל 126 "תנאי אחסון והובלה של תכשירים" של משרד הבריאות.
 • בידיו אישור ממשרד הבריאות עפ"י תקן GDP בר תוקף למועד האחרון להגשת ההצעות.
 • בעל רשיון מוביל ממשרד התחבורה להובלה כללית - בשכר - סוג ו' וכן הובלת חומרים מסוכנים – בשכר- סוג ח' - בר תוקף למועד האחרון להגשת הצעות.
 • בבעלותו או לרשותו לפחות 30 כלי רכב כשירים ותקינים, עם רישוי בר תוקף, הייעודיים להובלת תכשירים רפואיים והעומדים בדרישות כאמור בנוהל 126 "תנאי איחסון והובלה של תכשירים" של משרד הבריאות.
 • הינו בעל ניסיון בישראל, בשנתיים האחרונות שעד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, במתן השירותים נשוא המכרז עם לפחות 100 נקודות חלוקה בכל יום ובכל רחבי הארץ.
 • ברשותו מערכת אינטרנטית פעילה, און ליין, למעקב משלוחים, כולל גישה לנציגי מזמין השירות, המאפשרת בדיקה ווידוא, בזמן אמת, של סטטוס המשלוח ומועד מסירת המשלוח לנמען, הכל כמוגדר במפרט והעומדת בכל הדרישות כאמור, בין היתר, בסעיף 3 לנספח ב' למסמכי המכרז.
 • ברשותו אישור "מפעל חיוני" לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967, בר תוקף למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
 • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו, והשתתף בכנס ספקים.


  המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז", אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 23.12.21 ועד ליום 29.12.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 23.01.22 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.