18 ינואר 2022 ט"ז שבט תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 130/2021 לאספקת חבילות טיפול במונשמים ונתמכי נשימה בבתיהם

מכרז פומבי רגיל מספר 130/2021 לאספקת חבילות טיפול במונשמים ונתמכי נשימה בבתיהם

מכרז מספר: 130/2021
מועד פרסום: 22.11.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 27.12.2021

קישורים למסמכי המכרז:

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם עד 2 ספקים המסוגלים לספק למכבי חבילות טיפול במטופלים מונשמים עם ציוד הנשמה ובמטופלים עם ציוד תומך נשימה עבור חברי מכבי בבתיהם בכל רחבי הארץ. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בידו אישור מפעל חיוני ממשרד העבודה והרווחה, בתוקף למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
  • מסוגל לספק למכבי את השירותים בפרישה ארצית, כולל יו"ש, רמת הגולן ואילת, בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות 3 שנים, עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, באספקת חבילות טיפול למטופלים מונשמים עם ציוד הנשמה תומך חיים כולל שירות רופאי וכל שירותים האחרים הכרוכים בכך לחברי קופת חולים אחת לפחות.
  • עמד בציוני האיכות המזעריים
  • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.


    המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז", אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל 22.11.21 ועד ליום 5.12.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
    המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 27.12.21 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.