18 ינואר 2022 ט"ז שבט תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 135/2021 לאספקת שירותי אחזקה וניקיון במעבדה בפארק "מבוא כרמל"

מכרז פומבי רגיל מספר 135/2021 לאספקת שירותי אחזקה וניקיון במעבדה בפארק "מבוא כרמל"

מכרז מספר: 135/2021
מועד פרסום: 02.12.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 12.01.2022

קישורים למסמכי המכרז:
מודעה לעיתון - מעודכן
מודעה בערבית - מעודכן
כתב כמויות נספח דא2 (יש לפתוח בדפדפן אינטרנט אקספלורר) - מעודכן

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי אחזקת מבנה ומערכותיו כולל הדברה וגינון, ושירותי ניקיון במעבדה הצפונית בפארק מבוא כרמל. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הינו חברת אחזקה והגיש את הצעתו במשולב עם חברת ניקיון בבעלותו או הקשורה עימו בהסכם קבלנות משנה.
 • מחזור הכנסותיו השנתי, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור בכתב מרואה חשבון מטעמו, לכל אחת מהשנים 2018 – 2020, מאספקת שירותי אחזקת מבנים ומערכות, הדברה וגינון לשלוש מעבדות אשר אחת מהן בשטח של לפחות 5,000 מ"ר והשתיים האחרות בשטח של לפחות 3,000 מ"ר כ"א, הינו לפחות 3,000,000 ₪ .
 • מחזור שנתי של הכנסות חברת הניקיון, שבבעלותו או מטעמו, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור בכתב מרואה חשבון מטעמו, לכל אחת מהשנים 2018 – 2020, מאספקת שירותי ניקיון לשלוש מעבדות אשר אחת מהן בשטח של לפחות 5,000 מ"ר והשתיים האחרות בשטח של לפחות 3,000 מ"ר כ"א, הינו לפחות 3,000,000 ₪.
 • מסוגל לספק למכבי את השירותים נשוא המכרז בעצמו ולא על ידי ספק אחר, למעט שירותי הניקיון, אותם יהא רשאי לספק, על אחריותו ועל חשבונו, באמצעות חברת ניקיון בבעלותו או מטעמו והקשורה בהסכם עמו (להלן "חברת הניקיון").
 • הינו בעל ניסיון במתן השירותים (בעצמו ולרבות מתן שירותי הניקיון באמצעות קבלן משנה מטעמו) לפחות בשלוש השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת הצעות המכרז לפחות בשלושה גופים ציבוריים כגון - קופות חולים, בתי חולים ומשרד ממשלתי.
 • הוא או מי מבעלי הזיקה אליו, וכן חברת הניקיון או מי מבעלי הזיקה אליה, לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה.
 • הוא או מי מבעלי הזיקה אליו, וכן חברת הניקיון או מי מבעלי הזיקה אליה, לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985 בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין תקנת משנה זו, "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2 ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
 • הוא ובעלי הזיקה אליו, וכן חברת הניקיון ובעלי הזיקה אליה, הצהירו, כי הם מקיימים את חובותיה בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי הרחבה, וההסכמים הקיבוציים החלים עליהם כמעסיק לצורך אספקת העבודה / השירותים.
 • הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים במשרד השיכון בענף מיזוג אויר 170 סיווג ב' וכן בענף חשמלאות ותקשורת במבנים 160 סיווג א'.
 • המציע הינו קבלן בעל הסמכת תקן ISO 9001.
 • הוא מעסיק אצלו לפחות 40 עובדי אחזקה המספקים את שירותי אחזקת המבנים והמערכות דוגמת השירותים נשוא המכרז, מתוכם:
 • לפחות מהנדס חשמל אחד עם רישיון חשמל בר תוקף כולל מתח גבוה.
 • לפחות 2 חשמלאים ראשיים בעלי רישיון בר תוקף והסמכה למתח גבוה.
 • חברת הניקיון מטעמו בעלת רישיון בתוקף מאת משרד הכלכלה והתעשייה לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון.
 • חברת הניקיון מטעמו מעסיקה אצלה לפחות 100 עובדים העוסקים במתן שירותי ניקיון, כשכל אחד מהעובדים בעל וותק עבודה במשך לפחות שנתיים אצל חברת הניקיון.
 • עלות שכר עובד ניקיון לשעת עבודה (כולל תנאים סוציאליים) לא תפחת מ- 51.48 ₪ (כאמור בעמודה 2 בנספח ד'2). עלות זו אינה כוללת הוצאות תפעול ורווח, חומרי ניקוי ונייר, הוצאות נלוות ומע"מ, והכל בכפוף להוראות משרד הכלכלה והתעשייה.
 • המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים בסעיף זה ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים בטופס אמות המידה.
 • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו, והשתתף בכנס ספקים.
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 2.12.21 ועד ליום 15.12.21 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 12.1.2022 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.