29 יוני 2022 ל' סיון תשפ"ב

לאספקת, התקנת ותחזוקת מסכים גדולים

מכרז פומבי רגיל מספר 114/2022 לאספקת התקנת ותחזוקת מסכים גדולים

מכרז מספר: 114/2022
מועד פרסום: 07.02.2022
מועד אחרון להגשת הצעות: 20.03.2022

קישורים למסמכי המכרז:
 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק, להתקין ולתחזק מסכים גדולים ומתקני תליה וכבילה למסכי טלוויזיה ומסכי מגע באתרי מכבי ובמרפאות הרופאים העצמאיים של מכבי בפרישה ארצית. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הינו בעל ניסיון בישראל של לפחות 3 שנים עד המועד האחרון להגשת הצעות באספקת השירותים נשוא המכרז.
  • בידיו אישור מכל אחד מיצרני הדגמים המוצעים על ידו, כי הוא נציגו המורשה בארץ לאספקת השירותים נשוא המכרז.
  • מסוגל לספק למכבי את השירותים נשוא המכרז בעצמו ו/או ע"י קבלן משנה מטעמו, על אחריותו של המציע ועל חשבונו.
  • סיפק במהלך שנת 2021 לפחות 600 מסכים.
  • בבעלותו או לרשותו של המציע מעבדת שירות בארץ המסוגלת לבצע תיקונים/טיפול במסכים במסגרת קריאות שירות בפרישה ארצית.
  • מפעיל מערך שירות ומוקד מאוישים, המעניקים שירותי תחזוקה ותמיכה בפרישה ארצית, עבור 3 ארגונים לפחות, כשבכל אחד מהארגונים לפחות 500 מסכים.
  • עומד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש באמות המידה.
  • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל 7.2.22 ועד ליום 20.2.22 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 20.3.22 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.