29 יוני 2022 ל' סיון תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 115/2022 לאספקת מכשירי על קול (US) גניקולוגי מיילדותי לסקירת מערכות

מכרז פומבי רגיל מספר 115/2022 לאספקת מכשירי על קול (US) גניקולוגי מיילדותי לסקירת מערכות

מכרז מספר: 115/2022
מועד פרסום: 14.03.2022
מועד אחרון להגשת הצעות: 25.04.2022

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי מכשירי על קול (US) גניקולוגי מיילדותי, לסקירת מערכות,
להתקינם באתרי מכבי ברחבי הארץ, ולספק שירותי הדרכה, תחזוקה שוטפת ותיקונים לכל רכיביהם, הכל בפרישה ארצית.
הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב- 2 תקופות נוספות בנות שנתיים כלאחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • לדגם המכשיר המוצע על ידו אישור אמ"ר בתוקף או אישור בר תוקף כי הגיש בקשה לחידוש אישור אמ"ר למכשיר על פי הוראות משרד הבריאות.
 • מסוגל לספק למכבי את השירותים נשוא המכרז, בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • ליצרן המכשיר המוצע ותק של לפחות 5 שנים עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז:
  - בייצור מכשירי על קול (US) גניקולוגי מיילדותי, לסקירת מערכות; וכן
  - באספקת מכשירי על קול (US) גניקולוגי מיילדותי, לסקירת מערכות, באירופה או בארה"ב או בקנדה.
 • לספק, או לספק וליצרן יחדיו, ניסיון שוטף ומצטבר בישראל של לפחות שלוש שנים עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז באספקת מכשירי על קול (US) גניקולוגי מיילדותי, לסקירת מערכות, על כל רכיביהם וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • דגם המכשיר המוצע מצוי בשימוש פעיל ושוטף, לפחות בשנה האחרונה עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, בלפחות שני בתי חולים בישראל, מתוכם לפחות באחד מבתי החולים הבאים  - העמק, כרמל, רמב"ם, בילינסון, מאיר, איכילוב, אסף הרופא, אסותא אשדוד, בני ציון, הדסה, שיבא, קפלן, וולפסון, וסורוקה.
 • בעל מערך שירות הדרכה ותחזוקה בפרישה ארצית, הכולל לפחות שני טכנאים ואיש אפליקציה אחד בעלי הסמכה מיצרן דגם המכשיר המוצע, שכל אחד מהם בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בתחזוקת מכשיר US גניקולוגי מיילדותי המיועד לסקירת מערכות.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
 • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il  החל .2214.3 ועד ליום .2227.3 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 25.4.22 בשעה 12:00 . הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il . במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.