29 יוני 2022 ל' סיון תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 116/2022 למערכת ניהול זהויות (IDM)

מכרז פומבי רגיל מספר 116/2022 למערכת ניהול זהויות  (IDM)

מכרז מספר: 116/2022
מועד פרסום: 23.03.2022
מועד אחרון להגשת הצעות: 26.04.2022

קישורים למסמכי המכרז:
 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק לה מערכת ניהול זהויות (Identity Management System) לשימוש במודל שכירות שנתית, כולל שירותי מומחה, ולרבות הקמת המערכת במכבי, הטמעתה, הפעלתה ותחזוקתה. הכל
על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 4 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב- 5 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ לאספקת המערכת המוצעת ואספקת השירותים נשוא המכרז.
  • מסוגל לספק למכבי את המערכת והשירותים.
  • בעל ניסיון בישראל במתן השירותים נשוא המכרז ביחס למערכת המוצעת, במשך לפחות 3 השנים האחרונות שעד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, בלפחות 3 ארגונים שלכל אחד מהם לפחות 5,000 משתמשים מורשים.
  • המערכת מיושמת On prem (התקנה מקומית ב- Data Center של הלקוח).
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובמענה הטכני להלן ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • התחייב לקיים שיתוף פעולה תעשייתי והגיש תוכנית למימוש חובת שיתוף פעולה תעשייתי, הכל בהתאם לתקנות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי(, התשס"ז- 2007 .
  • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל ביום .22.321 ועד ליום .2227.3
ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 26.4.22 בשעה 12:00 . הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il . במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז
תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.