29 יוני 2022 ל' סיון תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 117/2022 לאספקת משאבות חלב אם לסניפי מכבי פארם

מכרז פומבי רגיל מספר 117/2022 לאספקת משאבות חלב אם לסניפי מכבי פארם

מכרז מספר: 117/2022
מועד פרסום: 16.06.2022
מועד אחרון להגשת הצעות: 07.07.2022 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מודיעה בזאת על עדכוני מסמכים ומועדים חדשים במכרז הנדון, שפורסם ביום 14.4.22 ועודכן ביום 23.5.22.
בפרק המנהלה - סעיף 4.1.6 יוחלף בנוסח חדש.
בנספח המפרט - סעיף 2.3 יימחק.
נספח התצהיר - יוחלף בנספח מעודכן.
למסמכי המכרז שפורסמו יצורף קובץ "תשובות לשאלות- סבב שני" הכולל עדכונים למסמכי המכרז, כולל הנ"ל.
הרשמה להשתתפות במכרז - החל מיום 16.6.22 ועד ליום 22.6.22.
שאלות ובירורים – מיום 23.6.22 עד ליום 26.6.22 בשעה 12:00.
תשובות לשאלות – עד ליום 4.7.22.
המועד האחרון להגשת ההצעות – 7.7.22 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה!. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת https://www.maccabi4u.co.il/1181-he/Maccabi.aspx.