29 יוני 2022 ל' סיון תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 112/2022 לרכישת חשמל ממספק חשמל פרטי

מכרז פומבי רגיל מספר 112/2022 לרכישת חשמל ממספק חשמל פרטי

מכרז מספר: 112/2022
מועד פרסום: 09.05.2022
מועד אחרון להגשת הצעות: 13.06.2022 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם מספק חשמל המסוגל לספק למכבי חשמל עבור סניפיה הפרושים ברחבי הארץ. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. 
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הינו בעל רישיון הספקה (כהגדרתו בחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996) בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
  • נרשם במועד הנקוב, וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז", אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 9.5.22 ועד ליום 22.5.22 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 13.6.22 בשעה 12:00.
הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת https://www.maccabi4u.co.il/1181-he/Maccabi.aspx.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.