29 יוני 2022 ל' סיון תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 118/2022 למתן שירותי הסעת עובדי המעבדה הארצית

מכרז פומבי רגיל מספר 118/2022 למתן שירותי הסעת עובדי המעבדה הארצית

מכרז מספר: 118/2022
מועד פרסום: 12.05.2022
מועד אחרון להגשת הצעות: 16.06.2022 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי הסעה באוטובוסים של עובדי המעבדה הארצית מאזור הצפון למעבדה הארצית ברחוב המדע 9 רחובות, וחזרה למקומות האיסוף. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 1 שנה. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת בת שנה.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • מסוגל לספק שירותי הסעה כנדרש במכרז, בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר (נהג לא ייחשב קבלן משנה).
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות 3 השנים האחרונות שעד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, באספקת שירותי הסעה, עבור לפחות גוף ציבורי אחד (כגון קופות חולים, משרדי ממשלה, רכבת ישראל, חברת חשמל וכו').
  • בידיו רישיון עסק, בתוקף, להפעלת חברת הסעות.
  • עמד בציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם במועד הנקוב, וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז", אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 12.5.22 ועד ליום 25.5.22 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 16.6.22 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת https://www.maccabi4u.co.il/1181-he/Maccabi.aspx. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.