29 יוני 2022 ל' סיון תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 121/2022 לרכישת מכשירי על-קול (US) איברים

מכרז פומבי רגיל מספר 121/2022 לרכישת מכשירי על-קול (US) איברים

מכרז מספר: 121/2022
מועד פרסום: 16.05.2022
מועד אחרון להגשת הצעות: 29.06.2022 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק המסוגל לספק לה מכשירי על קול (US) איברים, לרבות הדרכה, שירותי תחזוקה שוטפת, ביקורת טכנית, ותיקונים באתרי מכבי בכל רחבי הארץ. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • לדגם המוצע אישור אמ"ר בתוקף או אישור בר תוקף כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר על פי הוראות משרד הבריאות.
 • מסוגל לספק, בפרישה ארצית, את השירותים נשוא המכרז, בהתאם להצעתו, בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • ליצרן המכשירים המוצעים על ידו ותק של לפחות 5 שנים ב: 
  א. ייצור המכשירים נשוא המכרז;
  ב. אספקת המכשירים נשוא המכרז בישראל או אירופה או בארה"ב או בקנדה.
 • לו, או לו וליצרן יחדיו, ניסיון מצטבר מוכח בישראל של לפחות שנתיים באספקת המכשירים והשירותים נשוא המכרז, על  כל רכיביהם.
 • המכשיר המוצע (דגם קיים או משודרג) פועל לפחות במשך השנתיים האחרונות בלפחות שני בתי חולים / קופות חולים בארץ.
 • בעל מערך שירות בישראל בפרישה ארצית, הכולל לפחות שני טכנאים ואיש אפליקציה אחד בעלי הסמכה מטעם יצרן המכשירים המוצעים, שכל אחד מהם בעל ניסיון של לפחות שנתיים במכשירים המוצעים.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
 • נרשם במועד הנקוב, וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.

המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 16.5.22 ועד ליום 30.5.22 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 29.6.22 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת https://www.maccabi4u.co.il/1181-he/Maccabi.aspx. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.