29 יוני 2022 ל' סיון תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 119/2022 לאספקת מקררים לאחסון תכשירים רפואיים

מכרז פומבי רגיל מספר 119/2022 לאספקת מקררים לאחסון תכשירים רפואיים

מכרז מספר: 119/2022
מועד פרסום: 19.05.2022
מועד אחרון להגשת הצעות: 26.06.2022 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק המסוגל לספק למכבי מקררים לאחסון תכשירים רפואיים וכן ציוד, שירותי הדרכה ואחזקה בפרישה ארצית. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  • מסוגל לספק את הציוד והשירותים בפרישה ארצית, בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות 3 שנים, באספקת המקררים נשוא המכרז וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • כל הציוד והשירותים המוצעים על ידו עומדים בדרישות נוהל משרד הבריאות מספר 126.
  • עומדים לרשותו לפחות 3 טכנאי שירות, התקנה ותיקונים, כולל רכב לכל טכנאי, שכל אחד מהם בעל תעודת הסמכה רשמית כטכנאי (לפחות) באחד מהתחומים הבאים: קירור, מיזוג, חשמל.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • נרשם במועד הנקוב, וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 19.5.22 ועד ליום 1.6.22 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 26.6.22 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת https://www.maccabi4u.co.il/1181-he/Maccabi.aspx. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.