29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לביטוח כלי רכב לעובדי מכבי שירותי בריאות

מכרז מספר: 106/2010
מועד פרסום: 9/3/2010
מועד אחרון להגשה: 22/3/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –

מכרז פומבי מס' 106/2010

לביטוח כלי רכב לעובדי מכבי שירותי בריאות

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעה לבחירת חברת ביטוח לביטוח כלי רכב לעובדיה.
 2. ההתקשרות לשנה שתחילתה ביום 1.5.2010 וסופה ביום 30.4.2011. למזמינה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-4 תקופות נוספות בנות שנה, בכל פעם בתנאים זהים או מיטיבים.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, בסך של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 03-5143643) החל מיום 9.3.10 ועד ליום 16.3.10, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00 – 15:00.
 4. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת המזמינות אליה יש לפנות הינה הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים. הפניות תעשנה עד ליום 16.3.10, וזאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני Mahat_s@mac.org.il (על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הדואר בטל': 5143643 -03), או ע"י שליח לכתובת "מכבי שירותי בריאות, רח' המרד 27, ת"א, קומה 14, לידי הגב' שרה מחט.
 5. תשובות לשאלות האמורות תימסרנה עד ליום 18.3.10.
 6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עם המציעות שהצעתן תמצאנה המתאימות ביותר.
 8. המזמינה תהייה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין הזוכה לביטוח כלי רכב לעובדי מכבי שירותי בריאות.
 9. רשאית להגיש הצעה חברת ביטוח שבידה אישור בר תוקף לעסוק בביטוח בענף המתאים מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר ואשר:
  א. בידה אישור ניהול ספרים כדין.
  ב. בעלת נסיון מוכח של 3 שנים לפחות, בביטוח כלי רכב, ל-2 ארגונים לפחות, אשר בכל אחד מהם לפחות 450 כלי רכב של העובדים, כאשר הארגון הוא הגוף המשלם למבטח את פרמיית הביטוח עבור עובדיו.
  ג. תציע ביטוח מקיף לכלי רכב מכל שנת יצור, ללא הגבלת גיל הרכב, לעובדים הזכאים להחזר ביטוח.
  ד. תציע פרמיה לביטוח חובה עבור כל כלי הרכב של עובדי מכבי הזכאים להחזר, לעובדי מכבי שאינם זכאים להחזר ולבני משפחותיהם, שלא תעלה על 1,400 ₪ לשנה לכיסוי לכל נהג כולל נהג צעיר ו/או חדש.
  ה. תציע פרמיה לביטוח מקיף עבור כל כלי הרכב של עובדי מכבי הזכאים להחזר, כולל נהג צעיר ו/או חדש שלא תעלה על 5,600 ₪ לשנה, לרכב שמחיר על פי מחירון לוי יצחק ביום כניסת הביטוח לתוקף אינו עולה על 200,000 ₪.
  ו. בעלת יכולת להמציא, ביום הגשת ההצעה למכרז, תעודת חובה כדוגמת התעודה המצורפת כנספח
  ג'-1, לפי "קוד זיהוי".
  ז. רכשה את מסמכי המכרז ישירות ממכבי ובידה קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציעה בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציעה שלא תעמוד באחד מהתנאים הצעתה תפסל.
 10. המציעה תמלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, תחתום עליהם ותגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 11. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, החל מיום א', ה- 21.3.10 בין השעות: 10:00 – 15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', ה- 22.3.10 בשעה: 12:00.
 12. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.