23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת מכשירים אישיים למדידת סוכר בדם וציוד מתכלה עבורם- סטריפים ודוקרנים

מכרז מספר: 123/2010
מועד פרסום: 26/4/2010
מועד אחרון להגשה: 10/6/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –


מכרז פומבי רגיל עם הליך תחרותי נוסף מס' 123/2010,
לאספקת מכשירים אישיים למדידת סוכר בדם וציוד מתכלה עבורם סטריפים ודוקרנים


 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת מכשירים אישיים למדידת סוכר בדם וציוד מתכלה עבורם סטריפים ודוקרנים. 
 2. ההתקשרות היא לתקופה של ארבע שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים  בכל פעם, בתנאים זהים.
 3. ניתן להציע יותר מיצרן ודגם אחד, הדגמים אשר יוצעו יהיו החדישים ביותר המשווקים על ידי היצרן.  מכבי רשאית לבחור במספר יצרנים ודגמים של ספק כהצעות זוכות. בחירת ספק אינה מחייבת בחירה של כל היצרנים שהוצעו על ידו.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 26.4.10 ועד ליום 9.5.10 תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 5. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il 
        עד ליום 13.5.10 וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא
        הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות
        לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 27.5.10. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר
        האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 8. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות
        כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת מכשירים אישיים למדידת סוכר
        בדם וציוד מתכלה עבורם סטריפים ודוקרנים.
 9. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 10. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
            א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג.  מסוגל לספק למכבי מכשירי מד-סוכר ושירותי תחזוקה, ציוד מתכלה למכשירי מד-הסוכר ודוקרנים.
  ד. למד הסוכר לסטריפים ולדוקרנים המוצעים על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH
       ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשויות הבריאות ביפן.
  ה. בידיו אישור מהיצרן או מנציגו המורשה בארץ כי הוא מורשה לשווק המוצרים  בארץ.
  ו. הכנסותיו  בשנתיים האחרונות 2008-2009 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים
     בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן  5 מיליון  ₪ לשנה לפחות.
  ז. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות, באספקת תרופות / תוספי תזונה/ ציוד רפואי
     אישי המיועד למשתמש סופי.
  ח. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ש"ח, בהתאם לאמור בסעיף 6 למסמכי
      המכרז.
  ט. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 11. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים  
         והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 12. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט,
         או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד
         האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ג', ה- 10.6.10, בשעה  12:00.
 13. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 14. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.