29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה

מכרז מספר: 109/2010
מועד פרסום: 27/4/2010
מועד אחרון להגשה: 27/6/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –

מכרז פומבי מס' 2010/ 109

לאספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה


 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה.
 2. ההתקשרות היא לרכישת ציוד ואביזרים בתחום הפיזיותרפיה למתקני מכבי ברחבי הארץ.
 3. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים זהים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 27.4.10 ועד ליום 13.5.10, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 5. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il  עד ליום 13.5.10, וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 27.5.10. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 8. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה.
 9. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 10. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. מסוגל לספק למכבי בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה, ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה נשוא המכרז, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, ושירותי תיקונים.
  ד. בעל יכולת אספקה ומתן שירות בפריסה ארצית.
  ה. לציוד החשמלי  אישורי  ה-FDA ו/או  CEו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות בריאות ביפן.
  ו. בידיו אישור מהיצרן או מנציגו של היצרן, כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  ז. הכנסותיו  בשנים האחרונות (2008, 2009)  לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1 מלש"ח  לשנה לפחות.
  ח. בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות באספקת ציוד פיזיותרפיה.
  ט. בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במתן שירותי תחזוקה  לציוד פיזיותרפיה או לחילופין מעסיק שני עובדים לפחות בעלי נסיון מוכח במתן שירותי תחזוקה בשנתיים האחרונות, או שעומד לרשותו וקבלן  משנה שעונה על דרישות אלו.
  י. ליצרני הציוד החשמלי אותו מציע הספק, ותק של 5 שנים לפחות, בייצור ציוד פיזיותרפיה.
  יא.הציוד החשמלי המוצע נמכר באופן שוטף באחת או יותר מהמדינות הבאות: ישראל, מערב אירופה, ארה"ב , קנדה, יפן ואוסטרליה.
  יב.ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 30,000  ₪, בהתאם לאמור בסעיף 6 למסמכי המכרז.
  יג.רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 11. המציע במכרז יספק, על-פי דרישת מכבי וללא תשלום, כל פריט אשר הציע ושמכבי תבקש לצורך בדיקת האיכות, וזאת בתוך 14 יום מדרישת מכבי לספקו לתקופה של חודש ימים.
 12. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים  והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 13. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום א' ה- 27.6.10 בשעה  12:00.
 14. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 15. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.