29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות צהבות

מכרז מספר: 121/2010
מועד פרסום: 27/4/2010
מועד אחרון להגשה: 6/6/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –


מכרז פומבי רגיל עם הליך תחרותי נוסף מס' 121/2010,
לאספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים  לביצוע בדיקות צהבות  


 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות צהבות.
 2. ההתקשרות היא לביצוע 1,350,000 בדיקות מדווחות ממגוון הבדיקות השונות המתוארות במסמכי המכרז.
 3. למכבי שמורה האופציה להאריך את ההסכם בתנאים זהים, בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 27.4.10 ועד ליום 13.5.10 תמורת תשלום של 3,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 5. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il  עד ליום 13.5.10 וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 25.5.10. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר, כי אישור תוצאות המו"מ יהיו בכפוף להצלחת האבלואציה שתיערך למכשיר המוצע.  
 7. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות צהבות. 
 8. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. מסוגל לספק למכבי הדרוש לביצוע הבדיקות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  ד. למערכת המוצעת על ידו ולריאגנטים אישור ה-FDA ו/או CE ו/או ו/או קנדה HEALTH
       ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשויות הבריאות ביפן.
  ה. בידיו אישור מיצרן המערכת והריאגנטים כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  ו. הכנסותיו  בשנתיים האחרונות (2008-2009) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  
     בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 4 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  ז. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 5 שנים לפחות, באספקת מכשור וריאגנטים בתחום הדיאגנוסטיקה
     המעבדתית וכל השירותים הכרוכים בכך.
  ח. המכשיר המוצע פועל ומבצע את כל הבדיקות הנדרשות במעבדות מקובלות  - לפחות 1 שנה, עבור כל
      אחד מהאנליטים שבטבלת ההצעה.
  ט. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪, בהתאם לאמור בסעיף 6 למסמכי המכרז.
  י. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 10. המציע מתחייב להציב את המערכת המוצעת על ידו לתקופה שלא תפחת מחודש ימים, להדגמה ולנסיון  ע"י מכבי בתוך 14 יום ממועד הדרישה מטעם מכבי, ללא תשלום, למעבדה המרכזית של מכבי. 
 11. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 12. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט,  או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום א' ה- 6.6.10, בשעה  12:00.
 13. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 14. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 15.