26 ינואר 2022 כ"ד שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לביטוח בריאות קבוצתי לעובדי מכבי שירותי בריאות, קבוצת מכבי ולבני משפחותיהם

מכרז מספר: 113/2010
מועד פרסום: 4/5/2010
מועד אחרון להגשה: 8/6/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –


מכרז פומבי מס' 113/2010
לביטוח בריאות קבוצתי לעובדי מכבי שירותי בריאות, קבוצת מכבי ולבני משפחותיהם


 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעה לבחירת חברת ביטוח לביטוח בריאות קבוצתי לעובדי מכבי שירותי בריאות, קבוצת מכבי ולבני משפחותיהם.
 2. ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לתקופה נוספת של 5 שנים, בתנאים זהים, למעט הצמדה למדד והתאמת הפרמיה כמפורט בפוליסה - נספח א' בהסכם - נספח ב', למסמכי המכרז.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, בסך של 3,000 ₪ (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 03-5143643) החל מיום 4.5.10 ועד ליום 11.5.10, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00 – 15:00.
 4. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת המזמינות אליה יש לפנות הינה הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים. הפניות תעשנה עד ליום 23.5.10, וזאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני Mahat_s@mac.org.il (על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הדואר בטל': 5143643 -03), או ע"י שליח לכתובת "מכבי שירותי בריאות, רח' המרד 27, ת"א, קומה 14, לידי הגב' שרה מחט.
 5. תשובות לשאלות האמורות תימסרנה עד ליום 1.6.10.
 6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עם המציעות שהצעתן תמצאנה המתאימות ביותר.
 8. המזמינה תהייה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין הזוכה לביטוח בריאות קבוצתי לעובדי מכבי שירותי בריאות, קבוצת מכבי ולבני משפחותיהם.
 9. רשאית להגיש הצעה חברת ביטוח שבידה אישור בר תוקף לעסוק בביטוח בענף המתאים מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר ואשר:
  א. חברת ביטוח המורשה לפעול בישראל על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 1981, בענף "ביטוח מפני מחלות ואשפוז".
  ב. החברה מנהלת ספרים כדין.
  ג. חברת הביטוח בעלת נסיון של 3 (שלוש) שנים לפחות בביצוע ביטוח בריאות קבוצתי.
  ד. חברת הביטוח מבטחת עובדים בביטוח בריאות קבוצתי, והיא מבטחת גוף אחד לפחות או קבוצת חברות אחת לפחות בביטוח בריאות קבוצתי בר תוקף אשר לו לא פחות מ- 6,000 (ששת אלפים) עובדים.
  ה. החברה תמציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 150,000 ₪ (מאה וחמישים אלף שקלים חדשים), בהתאם לאמור בסעיף 6 למסמכי המכרז.
  ו. החברה רכשה את מסמכי המכרז ממכבי, ובידה קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציעה בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציעה שלא תעמוד באחד מהתנאים הצעתה תפסל.
 10. המציעה תמלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, תחתום עליהם ותגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 11. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, החל מיום ד', ה- 2.6.10 בין השעות: 10:00 – 15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ג', ה- 8.6.10 בשעה: 12:00.
 12. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.