26 ינואר 2022 כ"ד שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

ביטוח רכוש, נזק תוצאתי, חבויות וכספים

מכרז מספר: 122/2010
מועד פרסום: 4/5/2010
מועד אחרון להגשה: 6/6/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –


מכרז פומבי מס' 122/2010,
ביטוח רכוש, נזק תוצאתי, חבויות וכספים 

 

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעה לבחירת חברת ביטוח לביטוח רכוש, נזק תוצאתי, חבויות וכספים.
 2. ההתקשרות לשנה שתחילתה ביום 1.7.2010 וסופה ביום 30.6.2011. למזמינה שמורה האופציה להאריך את  תקופת ההסכם ב-4 תקופות נוספות בנות שנה, בכל פעם בתנאים זהים או מיטיבים. 
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, בסך של 1,000 ש"ח (אשר לא תוחזר) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 03-5143643) החל מיום 4.5.10 ועד ליום 17.5.10, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00 – 15:00.    
 4. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת המזמינות אליה יש לפנות הינה הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים. הפניות תעשנה עד ליום 17.5.10, וזאת בכתב בלבד,  באמצעות דואר אלקטרוני Mahat_s@mac.org.il  (על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הדואר בטל': 5143643 -03), או ע"י שליח לכתובת "מכבי שירותי בריאות, רח' המרד 27, ת"א, קומה 14, לידי הגב' שרה מחט. 
 5.  תשובות לשאלות האמורות תימסרנה עד ליום 25.5.10.
 6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עם המציעות שהצעתן תמצאנה המתאימות ביותר. 
 8. המזמינה תהייה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין הזוכה לביטוח מערך ביטוחי מכבי שירותי בריאות רכוש, נזק תוצאתי, חבויות וכספים. 
 9. רשאית להגיש הצעה חברת ביטוח אשר עונה על הדרישות שלהן:
  א. מנהלת ספרים כדין ובידיה אישור בר תוקף על ניהול ספרים כדין ורישום ברשויות המס.
  ב. בידה אישור בר תוקף לעיסוק בביטוח בענף הביטוח הכללי מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר.
  ג. רכשה  את מסמכי המכרז ממכבי ובידה קבלה המעידה על כך. עמידת המציעה בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציעה  שלא תעמוד באחד מהתנאים הצעתה תפסל. 
 10. המציעה תמלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, תחתום עליהם ותגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 11. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, בין השעות: 10:00 – 15:00.  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ד', ה- 6.6.10, בשעה: 12:00.
 12. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.