05 יולי 2022 ו' תמוז תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת והתקנת שילוט פנים

מכרז מספר: 126/2010
מועד פרסום: 9/5/2010
מועד אחרון להגשה: 22/6/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –


מכרז פומבי מס' 126/2010,
לאספקת והתקנת שילוט פנים 

 

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת והתקנת שילוט פנים.
 2. ההתקשרות עם ספק אחד ולא יותר משניים, לאספקת והתקנת שילוט פנים ליחידות מכבי בכל הארץ.
 3. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים זהים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 10.5.10 ועד ליום 2.6.10, למעט ערב חג, תמורת תשלום של 1,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 5. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il עד ליום 8.6.10, וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 15.6.10. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 6. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת והתקנת שילוט פנים.
 8. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  1. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  2. מנהל ספרים כדין.
  3. בעל ניסיון מוכח במשך שלוש השנים שקדמו לפרסום המכרז באספקת והתקנת פריטי שילוט פנים.
  4. בעל היקף מכירות שנתי של שילוט פנים בסכום של לפחות 1 מיליון ₪ (כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2008 ו-2009.
  5. מסוגל לספק ולתחזק את כל פריטי השילוט פנים הכלולים בטופס ההצעה, נספח ג' למסמכי המכרז, בהיקף הנדרש במסגרת הכמויות שאופיינו ולכל יחידות מכבי בכל הארץ, כ-200 אתרים.
  6. בעל יכולת שינוע והתקנות בפריסה ארצית, בכל רחבי הארץ, לרבות יו"ש ורמת הגולן.
  7. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 25,000 ₪, בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
  8. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  9. יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 10. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 11. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ה- 22.6.10 בשעה  12:00.
 12. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.