26 ינואר 2022 כ"ד שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת ריהוט משרדי סטנדרטי נייד

מכרז מספר: 125/2010
מועד פרסום: 9/5/2010
מועד אחרון להגשה: 14/6/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –


מכרז פומבי מס' 125/2010,
לאספקת ריהוט משרדי סטנדרטי נייד 

 

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת ריהוט משרדי סטנדרטי נייד.
 2. ההתקשרות עם ספק אחד ולא יותר משניים, לרכישת ריהוט משרדי סטנדרטי נייד למתקני מכבי ברחבי הארץ.
 3. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים זהים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 9.5.10 ועד ליום 24.5.10, למעט ערב חג, תמורת תשלום של 1,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 5. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il עד ליום 27.5.10, וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 7.6.10. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 6. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת ריהוט משרדי סטנדרטי נייד.
 8. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. בעל ניסיון מוכח במשך שלוש השנים שקדמו לפרסום המכרז באספקת פריטי ריהוט משרדי (ייבוא ו/או ייצור).
  ד. המציע יכול להיעזר בקבלני משנה, עימם הוא קשור בהסכם במשך לפחות 3 שנים ברציפות בשנים שקדמו לפרסום המכרז. במידה והמציע נעזר בקבלן משנה, יצורף למסמכי המכרז ההסכם עם קבלן המשנה.
  ה. בעל יכולת שינוע והתקנות בפריסה ארצית, לרבות יו"ש ואילת.
  ו. עומדת לרשותו, או לרשות קבלן משנה עימו הוא קשור בהסכם, לפחות מכונת CNC אחת.
  ז. עומדת לרשותו, או לרשות קבלן משנה עימו הוא קשור בהסכם, לפחות מכונה אחת להדבקת קנטים.
  ח. נותן שרות נשוא המכרז ללקוח אחד לפחות, בפריסה ארצית ובמחזור של 300,000 ₪ בכל אחת מהשנים האחרונות  (2008, 2009).
  ט. הכנסותיו של המציע בשנתיים האחרונות (2008-2009) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1 מיליון ₪, לפחות.
  י. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 25,000 ₪, בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
  יא.  רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 10. המציע במכרז יספק, על-פי דרישת מכבי וללא תשלום, כל פריט אשר הציע ושמכבי תבקש לצורך בדיקת האיכות, וזאת בתוך 14 יום מדרישת מכבי.
 11. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים $והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 12. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ה- 14.6.10 בשעה 12:00.
 13. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 14. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.