26 ינואר 2022 כ"ד שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת מערכות US לביצוע אקו לב למבוגרים, ילדים, ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאוד (HIGH-END), ותחזוקתן

מכרז מספר: 127/2010
מועד פרסום: 9/5/2010
מועד אחרון להגשה: 10/6/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –


מכרז פומבי מס' 127/2010,
לאספקת מערכות US לביצוע אקו לב למבוגרים, ילדים, ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאוד (HIGH-END), ותחזוקתן

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת מערכות US לביצוע אקו לב למבוגרים, ילדים, ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאוד (HIGH-END), ותחזוקתן.
 2. ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לשנים 2010-2011. להערכת מכבי, בתקופה זו יירכשו כ-3 מערכות US. יודגש כי כמויות אלה הינן הערכה בלבד, ומכבי תהיה רשאית להפחית או להוסיף עליהן על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 9.5.10 ועד ליום 20.5.10 תמורת תשלום של 1,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 4. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני Mahat_s@mac.org.il עד ליום 20.5.10, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03). פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 3.6.10. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליה תשלחנה התשובות.
 5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 7. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת מערכות US לביצוע אקו לב למבוגרים, ילדים, ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאוד (HIGH-END), ותחזוקתן.
 8. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. מסוגל לספק למכבי בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר מערכות US לביצוע אקו לב למבוגרים, ילדים, ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאוד (HIGH-END), לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, שירותי תמיכה מרחוק ותיקונים נדרשים.
  ד. למערכת המוצעת על ידו אישור FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  ה. בידו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  ו. הכנסותיו בשנתיים האחרונות (2008-2009) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 2 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  ז. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של חמש שנים לפחות, באספקת מערכות US ו/או ציוד רפואי למשתמש מקצועי הדורש אחזקה שוטפת, על כל רכיביהם וכל השירותים הכרוכים בכך.
  ח. בעל מערך שירות הכולל לפחות שני טכנאים בעלי הסמכה של היצרן ובעלי נסיון של לפחות 3 שנים באחזקת מכשירי US.
  ט. ליצרן המערכות ותק של 5 שנים לפחות, בייצור מערכות US.
  י. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪, כאמור במסמכי המכרז.
  יא. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 10. מתחייב למתן אחריות לתקופה של 24 חודשים, לפחות, ממועד מסירת המערכת למכבי.
 11. מתחייב להציב את המערכת המוצעת על ידו לתקופה שלא תפחת מ-7 ימים, להדגמה ולנסיון ע"י מכבי בתוך14 יום ממועד הדרישה מטעם מכבי, ללא תשלום, באתרים עליהם תורה לו מכבי.
 12. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 13. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ה- 10.6.10 בשעה 12:00.
 14. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 15. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.