16 מאי 2022 ט"ו אייר תשפ"ב

אבטחת מידע ותנאי שימוש באפליקציית מכבי ובאתר מכבי Online

אנו מתייחסים ברצינות ובכובד ראש למידע שעובר ומתעדכן דרך אתר מכבי Online. עם זאת, חשוב לנו לאפשר לחברים גישה נוחה ובטוחה מכל מחשב ומכל מקום בעולם.

תנאי שימוש

להלן תנאי השימוש בכלל השירותים המקוונים של מכבי שירותי בריאות ובפרט באפליקציית מכבי לטלפון החכם:

שירותים מקוונים של מכבי שירותי בריאות ("מכבי")

השירותים המקוונים של מכבי – אתר האינטרנט, אפליקציית הסלולאר, עמדות "מכבילי" שבסניפי מכבי (להלן: "השירותים המקוונים") – נועדו למתן שירותים מקוונים וריכוז מידע אדמיניסטרטיבי ורפואי אישי.
המידע המופיע בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים נסמך על המידע הקיים והמעודכן במערכות המידע במכבי.
לשירותכם, מאפשרות הפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים להזין ולשמור גם תוצאות בדיקות המבוצעות באופן עצמאי (כגון: מדידת לחץ דם, מדידת דופק, מדידת משקל, מדידות של רמות סוכר בדם). עוד ניתן לשמור מסמכים כלליים ומסמכים רפואיים אישיים ממוסדות רפואיים אחרים (כגון חוות דעת רפואיות, סכום שחרור מאשפוז ועוד).
באשרי תנאי שימוש אלה אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי:
 1. אני מבקש/ת להצטרף לשירותים המקוונים שמציעה מכבי, ובכללם: זימון תורים, קבלת תוצאות של בדיקות המעבדה, עדכון הפרטים האישיים הרלוונטיים שלי, מענה לבקשות אדמיניסטרטיביות, צפייה בהמלצות רפואיות אישיות, קבלת הודעות בדואר האלקטרוני ו/או הודעות SMS על מועדי בדיקות ותורים, על ביטול תורים וכן הודעות אחרות ועוד.
 2. ידוע לי ששירותים מקוונים נוספים עשויים להתווסף ו/או להיגרע מעת לעת.
 3. ידוע לי, כי לא כל המידע הרפואי הקיים במערכות המידע של מכבי נחשף בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים.
 4. ידוע לי, כי בעת הצטרפותי לשירותים המקוונים יצורפו לשירותים הנ"ל באופן אוטומטי גם ילדי הקטינים (קטין - עד גיל 18) במסגרת השירות "הילדים איתך במכבי און ליין", והכל בהתאם לחוק ובכפוף לשיקול דעתה של מכבי.
  ברור לי, כי אם וככל שלא אהיה מעוניין בצירוף ילדי לשירותים המקוונים, יהא עלי לפנות לסניף לצורך מתן הוראה בדבר הסרתם מהשירותים הנ"ל.
 5. ידוע לי, כי על-פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, כל אחד מהוריו של הקטין מהווה אפוטרופוס חוקי על ילדיו ורשאי לקבל את מלוא המידע הרפואי אודותיו, אלא אם ניתן צו שיפוטי השולל את אפוטרופוסותו.
 6. אני מתחייב/ת להודיע למכבי אודות מתן צו השולל אפוטרופסות, אם וככל שיינתן, ואני פוטר/ת בזאת את מכבי מכל אחריות ו/או חבות בגין העברת המידע להורה שנשללה אפוטרופוסותו, באם לא אמסור את ההודעה כאמור.
 7. ידוע לי, כי המידע הרפואי המוצג אודות ילדי הקטינים בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים, ובכלל זה מידע אודות מלוא תוצאות בדיקות המעבדה, תורים לרפואת נשים והמלצות רפואיות אישיות, הינו חלקי ולא מלא ואף אינו כולל את מלוא הפרטים המופיעים אודות בגירים בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים. ידוע לי, כי ההמלצות הרפואיות המוצגות בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מוצגות רק למשתמש המחובר למערכת, וכי השירות אינו מציג המלצות רפואיות אישיות לקטין (בכניסה עם סיסמתו של הקטין).
 8. ידוע לי, כי על מנת לקבל את מלוא הרשומה הרפואית אודות ילדיי הקטינים, בכפוף לכל דין, עלי לפנות לסניף מכבי ולבקש את העתק הרשומה כמקובל.
 9. ידוע לי, כי על אפוטרופוס שאינו הורה ביולוגי לפנות לסניף מכבי עם אסמכתא להיותו אפוטרופוס של הקטין ועם תעודת זהות על מנת להירשם לשירות.
 10. ידוע לי, כי במסגרת השירות "הילדים איתך במכבי און ליין" לא אוכל לשנות את פרטיו האישיים ואת סיסמתו של ילדי הקטין. כל שינוי בפרטים אישיים או בסיסמא יבוצע באמצעות פניה ישירה לסניף מכבי.
 11. ידוע לי ומוסכם עלי, כי לצורך קבלת חלק מהשירותים המקוונים אני רשאי/ת למסור את כתובת הדואר האלקטרוני ואת מספר הטלפון הנייד שלי בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים, וכי מכבי ומי מטעמה יהיו רשאים לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני ולמספר הטלפון הנייד שמסרתי כל הודעה ו/או תזכורת ו/או מידע על פרסום באתר של חלק מתוצאות של בדיקות מעבדה ו/או מועדי בדיקות ו/או מועדי ביקורים.
 12. ידוע לי, כי במסגרת השירות "הילדים איתך במכבי און ליין" – התזכורות האישיות נקבעות רק למשתמש המחובר למערכת עם סיסמתו האישית. לפיכך מובן לי כי השירות אינו מאפשר קביעת תזכורות אישיות לקטין על-ידי הוריו, בהשתמשם בסיסמתם האישית על מנת לצפות בתיקו המקוון.
 13. ידוע לי שהפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מכילות מידע רפואי אישי, סודי ורגיש, המוגן על-פי חוק, וכי לפיכך הגישה למידע כאמור המצוי בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מתבצעת באמצעות הזנת מספר תעודת זהות וסיסמה אישית בתקשורת מאובטחת ומוצפנת.
 14. ברור לי, כי רגישות המידע המופיע בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מחייבת אותי בשמירה קפדנית על הסיסמה האישית.
 15. ידוע לי ומוסכם עלי, כי האחריות הבלעדית לשמירה על אבטחת הסיסמא האישית לשירותים המקוונים ולכתובת הדואר האלקטרוני שלי ועל הגישה לטלפון הנייד שלי חלה עלי, ואני פוטר/ת את מכבי מכל חבות ו/או אחריות בגין חשיפת הסיסמא ו/או גישה בלתי מורשית למאן דהוא מלבדי.
 16. אני מסכים/ה ומתחייב/ת לנקוט בכל האמצעים הסבירים לצורך שמירה על הסיסמה האישית לשם מניעת שימוש בה ללא הרשאתי.
 17. ידוע לי, כי חשיפת הסיסמה האישית שלי -  בין אם בכוונה ובין אם עקב אובדן ו/או גניבה - עלולה לחשוף מידע רפואי רגיש אודותיי למשתמשים לא מורשים.
 18. ידוע לי, כי בכל מקרה של חשיפת הסיסמה האישית שלי למשתמשים שאינם מורשים - וכן בכל מקרה של חשד לחשיפה כזאת - עלי להחליף את הסיסמה האישית בשירותים המקוונים.
 19. כן ידוע לי, כי באפשרותי לפנות לסניפי מכבי בבקשה לביטול הרישום לשירותים המקוונים.
  בכל מקרה ברור לי, כי במקרה כזה תהיה מכבי פטורה מכל אחריות ו/או חבות בגין חשיפת המידע לגורם שאינו מורשה.
 20. ידוע לי שבתום כל שימוש בשירותים המקוונים מוטלת עלי האחריות הבלעדית להסיר את המידע ו/או את נתוני הזיהוי ו/או כל נתון אחר שעלולים לאפשר גישה למידע ו/או לשירות למי שאינם מורשים לכך, ואני פוטר/ת את מכבי מכל אחריות ו/או חבות בגין כך.
 21. ידוע לי, כי בעת הכניסה לשירותים המקוונים נדרשת תשומת לב מיוחדת לכך שהמידע המופיע על-גבי המסך בכל אחת מהפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים עלול להיחשף לעיני הסובבים, ובכלל זה בני משפחה ו/או לכל מי שמצוי בקרבת אותה פלטפורמה בעת הכניסה אליה והעיון במידע המופיע בה, וכי עלי האחריות למנוע מכל גורם שאינו מורשה מלצפות במידע זה.
 22. לאור האמור לעיל בפסקאות 12 עד 18, אני מוותר/ת ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה נגד מכבי ו/או נגד רופאיה ו/או מי מטעמה בגין שימוש ו/או חשיפה לא מורשים במידע המופיע בשירותים המקוונים כתוצאה ממסירה ו/או אובדן של הקוד האישי ושל הסיסמה האישית ו/או כתוצאה מצפייה במידע ללא מתן היתר מפורש לכך, לרבות צפייה במידע על-ידי בני משפחה.
 23. ידוע לי, כי המידע באתר הינו אישי וסודי, וכל המידע, לרבות תוצאות בדיקות שלא בוצעו במתקני מכבי וכן המסמכים הרפואיים שארכז במקום שבו הדבר אפשרי במערכת השירותים המקוונים, יהיה נגיש אך ורק לי באמצעות הסיסמה האישית, וכי לגורמים המטפלים בי במכבי לא תהא גישה למסמכים רפואיים אלו.
 24. ידוע לי ואני מסכים/מה, כי ככל שאעלה בעצמי למערכת השירותים המקוונים מידע / מסמכים ממקורות שונים שאינם מכבי ו/או שלא הועלו לשירותים המקוונים על-ידי מכבי, העלאה כאמור נעשית מיוזמתי ועל אחריותי בלבד, ומכבי לא תישא באחריות כלשהי בגין העלאה כאמור ובגין האמור במידע/מסמכים שהועלו.
 25. ידוע לי, כי ככל שקיימים בידי נתונים נוספים על הנתונים המופיעים במערכת השירותים המקוונים ו/או ככל שאגלה טעויות במידע המתייחס אלי המופיע במערכת השירותים המקוונים, חלה עלי האחריות ליידע את הגורמים הרלבנטיים במכבי, לרבות הרופאים המטפלים, על מנת שהמידע במערכות מכבי הנוגע אלי יהיה מלא שלם ומדויק ככל הניתן.
 26. ידוע לי, כי כל המלצה רפואית המצויה בתיקי הרפואי במערכת השירותים המקוונים מתבססת על הנתונים שבידי מכבי, אשר ייתכן ונפלו בהם טעויות. לפיכך ברור לי, כי עלי לעדכן את הרופא המטפל אודות קיומם של נתונים חדשים ו/או לא מדויקים.
 27. ידוע לי, כי ההמלצות הרפואיות המופיעות באיזו מבין הפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים אינן ממצות את ההמלצות הרפואיות לגבי ואינן כוללות את כל תחומי הרפואה שעשויים להיות רלבנטיים. כן ידוע לי, כי קבלה של המלצה שניתנה כאמור אין בה כדי להעיד על כך שלא נדרשות ממני פעולות נוספות במטרה לקדם בריאותי ו/או לטפל במצב בריאותי קיים ו/או למנוע הידרדרות במצבי.
  על כן, מובן לי ומוסכם עלי, כי השימוש בשירותים המקוונים ובהמלצות המופיעות באיזו מבין הפלטפורמות השונות שלהם אינו מהווה תחליף לפניה לגורמים המטפלים, לרבות הרופאים המטפלים בי, לשם קבלת אנמנזה, יעוץ והכוונה לפי הצורך הרפואי. אני מאשר/ת, כי לא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממכבי ו/או מרופאיה ו/או ממי מטעמה בגין שימוש שאעשה אני או שיעשה מישהו מטעמי בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים בניגוד לאמור לעיל.
 28. ידוע לי, כי מטבעם השירותים המקוונים תלויים בשירותי תקשורת ואחרים המסופקים למכבי ו/או לי על-ידי צדדים שלישיים (כגון: שרתי אינטרנט חיצוניים, ספקיות תשתיות אינטרנט, חברות סלולאר וכיו"ב), וכי יתכן שיחולו עיכובים בהופעת מידע בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מסיבות התלויות בצדדים שלישיים כאמור. אני מצהיר/ה ומאשר/ת, כי מכבי לא תהא אחראית כלפי בכל הקשור בעיכובים כאמור, וכי אין ולי ולא תהיה לי ואני מוותר/ת בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה כנגד מכבי בקשר עם עיכובים כאמור.
 29. עוד ידוע לי, כי השירותים המקוונים אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי, וכי מכבי תשתדל לענות לפניותי בעניינים טכניים שיתקבלו באמצעות פניה למוקד מכבי או בדואר אלקטרוני בלבד, ללא כל התחייבות מצידה לעשות כן.
 30. מוסכם עלי, כי מלוא זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת בעיצוב הפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באיזו מהן - הינן של מכבי בלבד. ידוע לי, כי חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של מכבי.
 31. אני מאשר/ת ומצהיר/ה, כי ידוע לי שאין לעשות כל שימוש בסימני מסחר המופיעים ו/או העשויים להופיע בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים, לרבות סימני המסחר של מכבי השייכים לה ולה בלבד. ככל שיפורסמו בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים סימני מסחר של מפרסמים/גופים אחרים (מלבד מכבי), פרסום זה הינו באחריות אותם מפרסמים/גופים אחרים, ואין בכך כדי להוות מצג כלשהו מצד מכבי אודות זכויות הקניין הרוחני ו/או הבעלות בסימנים אלה.
 32. ידוע לי, כי כל פעולה המתבססת על מידע המופיע בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מחייבת את אישור הרופא/ה המטפל/ת, וכי מכבי לא תשא באחריות לכל פעולה אשר תתבצע שלא בהתייעצות עם הרופא/ה המטפל/ת ובאישורו/ה.

מדיניות הגנת הפרטיות - אפליקציית מכבי

מטופל/ת / חבר/ה יקר/ה,
מסמך מדיניות הגנת הפרטיות של מכבי שירותי בריאות ("מכבי") זמין לכל גולש באתר אינטרנט של מכבי בכתובת : http://www.maccabi4u.co.il/12418-he/Maccabi.aspx.

אפליקציית "מכבי"

1. אפליקציית "מכבי" לטלפונים סלולאריים נועדה לאפשר לך ליהנות מהיתרונות הייחודיים של מכשיר הסמארט-פון בגלישה לאזור ה"און-ליין" שלך במכבי.
2. נוכח מאפייניו הייחודיים של מכשיר הטלפון הסלולארי, יש להקפיד על מספר כללים כמפורט להלן.
3. יש להשתמש במכשיר סלולארי המופעל לפי הוראות היצרן (ושלא נפרץ או בוצעו בו שינויים).
4. יש להשתמש באפליקציה התקנית שמקורה בחנות האפליקציות הרשמית המתאימה למערכת ההפעלה המותקנת במכשירך.
5. שמירה על פרטי הזיהוי לגלישה בחשבון האישי:
5.1. פרטי הזיהוי הינם אישיים וסודיים. אין להחזיקם במקום גלוי בו יהיו נגישים לאחרים. כמו כן, אין לשמור פרטים אלה במחשב או בטלפון הנייד, מחשש לחשיפתם על ידי וירוסים, סוסים טרויאניים או תוכנות שיתוף קבצים, המאפשרות גישה לקבצים במחשב.
5.2. אין למסור את הסיסמה האישית לשום גורם, גם אם הוא מזדהה כמכבי או מזוהה עימו. אם אכן יבקשו ממך למסור את הסיסמה האישית, אין למסרה! עליך לדווח על כך מיידית למוקד התמיכה.
5.3. אין לשלוח בדואר אלקטרוני או ב-SMS את פרטי הזיהוי לכניסה לחשבונך האישי, לרבות מספר כרטיס אשראי.
6. לידיעתך, בעת גלישה באמצעות אפליקציית מכבי, האפליקציה, השימוש בה, המידע, והשירותים השונים מוצגים/מסופקים באופן תמציתי בלבד ואף עשויים להיות חלקיים, בין היתר בשל הנפח המוגבל של ערוץ התקשרות.
7. הגלישה והשימוש באפליקציה, על השירותים השונים אשר ניתנים ו/או יינתנו בה ו/או באמצעותה מפעם לפעם (לרבות השימוש בחומרת מכשירך, כגון: טביעת אצבע, מצלמה וכיו"ב) הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן.
8. שימוש באפליקציה מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבות מצידך לפעול בהתאם להם. יובהר, כי האפליקציה אינה משקפת את מכלול השירותים המוצעים במכבי בכלל, ובמכבי און-ליין בפרט, וייתכנו שירותים מקוונים שלא ניתן לצרוך אותם באמצעות האפליקציה, אלא באתר מכבי און-ליין.
9. השימוש באינטרנט לקבלת מידע, לרבות מידע רפואי, חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש בכל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת.
10. שימוש כאמור חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדו'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לתוכנת האפליקציה או לאיזו מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. מכבי משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או המוצג במערכות, שיבוש בהוראות / בקשות, פעולות לא מורשות, לרבות בתיקך האישי, שיבושים בפעולת האפליקציה ו/או במערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של איזה ממערכות ו/או שירותי האפליקציה וכיו"ב.
11. אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המופיע באפליקציה. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באפליקציה לבין המידע הרשום בתיקך הרפואי או כל מידע אחר האגור במערכות מכבי יקבע המידע המופיע במערכות מכבי.
12. האפליקציה עשויה לאפשר העברת ו/או פרסום מסרים על ידך. מסרים אלה הינם באחריותך הבלעדית ומכבי ו/או כל צד שלישי לא יישאו בכל אחריות בגינם.
13. באפליקציה עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותך באפליקציה ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיך, והנך מסכים/ה לכך. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי באפליקציה מתבצע שימוש בטכנולוגיות שונות לזיהוי ו/או אפיון שלך ובכלל זה שמירת קבצים המכילים מידע על אופן הגלישה שלך (Cookies) על גבי מכשיר הסלולארי שלך, ושימוש בכתובת ה-IP שלך, לרבות באמצעותGoogle Analytics ו-Appsflyer והנך מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיה זו ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן באפליקציה ובאתרים אחרים ברשת.
14. המידע הנמסר על ידך באפליקציה עשוי להישמר במאגרי המידע של מכבי ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד, והנך מסכים/ה לכך.
15. האפליקציה, המידע, ואלמנטים נוספים המתפרסמים בה עשויים להיות מוגנים על-פי דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.
16. על השימוש באפליקציה וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הקשור בהם.
17. השירותים באפליקציה אינם מוצעים כאשר השימוש בהם אינו מותר על-פי הדין המקומי.
18. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את האפליקציה, לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באפליקציה ו/או הפסקת פעילות האפליקציה באופן מלא או חלקי, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי כאמור יחייב אותך ממועד פרסומו באפליקציה או ממועד קבלת הודעה על כך בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.
19. הקפד/הקפידי לעקוב אחר השינויים.
20. האמור במסמך זה עוסק בתחומים המפורטים בו בלבד, ואין בו כדי לגרוע ו/או לשנות מכל הסכמה אחרת בין מכבי לבינך בכל נושא/תחום שהוא.

מדיניות הגנת פרטיות לאפליקציית "המדידות שלי"

מטופל/ת יקר/ה,

לידיעתך, השירות מסופק באמצעות אפליקציה של חברת דטוס הלף בע"מ (להלן: "דטוס") שהותאמה לצרכי מכבי. מכבי אינה אחראית לפעילותה השוטפת של האפליקציה וזמינותה לציבור המשתמשים, אלא אחראית לממשק שיחבר את המטופל עם הרופא המטפל במכבי שיוכל לראות את המידע שיספק המטופל באפקליציה בעת הביקור בלבד (ולא בעת הזנת הנתונים על-ידי המטופל).

כל המידע שיוזן על-ידי המטופל לאפליקציה יישמר בצורה אנונימית בענן ולא יועבר באופן מזוהה לדטוס, והינך מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי מכבי עם אגירת מידע כאמור ו/או השימוש שייעשה בו על ידה במסגרת השירותים רפואים השונים שיוענקו לך.
לחברת דטוס (מפתחת האפליקציה) לא יגיע מידע מזוהה כלשהו כתוצאה מהשימוש שתעשה בשירות.

הורדתך את האפליקציה או בעשותך שימוש בה לצורך קבלת שירותי הניטור נעשית באחריותך הבלעדית, ועליך מוטלת החובה לוודא ולאשר את תנאי השימוש באפליקציה, לרבות הרשאות וכיו"ב, ולרבות הזנת מנתונים נכונים ומדוייקים.
בהצטרפותך לשירות הניטור הנך מאשר/ת כי:
 1. ידוע לך שלא חלה עליך חובה להסכים להשתתף בשירות, וכי השירות אינו מהווה תחליף לתור רגיל עם הרופא. בכל מקרה שבו אינך חש בטוב יש לפנות לקבלת שירות רפואי מרופא.
 2. ידוע לך, כי מטבעו, השירות הינו שירות מקוון התלוי בשירותי תקשורת ואחרים המסופקים למכבי ו/או לך על-ידי צדדים שלישיים (כגון: שרתי אינטרנט חיצוניים, ספקיות תשתיות אינטרנט, חברות סלולאר וכיו"ב), וכי יתכן שיחולו עיכובים בחיבור/ממשק מסיבות התלויות בצדדים שלישיים כאמור. הנך מצהיר/ה ומאשר/ת, כי מכבי לא תהא אחראית כלפיך בכל הקשור בעיכובים כאמור, וכי אין לך ולא תהיה לך והנך מוותר/ת בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה כנגד מכבי בקשר עם עיכובים כאמור.
 3. עוד ידוע לך, כי השירותים המקוונים כוללים תמיכה טכנית, וכי מכבי תשתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים שיתקבלו באמצעות פניה למוקד מכבי אובדואר אלקטרוני בלבד, ללא כל התחייבות מצידה לעשות כן.
 4. ידוע לך, כי השירות באמצעות הטלפון הסלולארי נועד לאפשר לך ליהנות מהיתרונות הייחודיים של מכשיר הסמארט-פון.
 5. נוכח מאפייניו הייחודיים של מכשיר הטלפון הסלולארי, יש להקפיד על מספר כללים כמפורט להלן.
 6. יש להשתמש במכשיר טלפון סלולארי המופעל לפי הוראות היצרן (ושלא נפרץ או בוצעו בו שינויים).
 7. עליך לשמור על מכשיר הטלפון הסלולארי שלי בחזקתך ולהימנע ממסירתו לידי גורמים לא מורשים.
 8. ידוע לך, כי השימוש באינטרנט לקבלת/הזנת מידע, לרבות מידע רפואי, חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש בכל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת
 9. שימוש כאמור חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדו'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לתוכנת האפליקציה או לאיזו מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. מכבי משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או המוצג במערכות, שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות, לרבות בתיקך האישי, שיבושים בפעולת אפליקציות ו/או במערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של איזה ממערכות ו/או שירותי האפליקציות השונות וכיו"ב.
 10. זכויות הקניין הרוחני באפליקציה שבה נעשה שימוש לצורך מתן השירות הן בבעלות דטוס, כמו כן המידע, ואלמנטים נוספים המתפרסמים בה עשויים מוגנים על-פי דיני זכויות יוצרים בישראל. בכפוף לעשיית שימוש באפליקציה לצרכים להם היא נועדה בלבד, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לאפשר לאחרים לגשת או להשתמש באפליקציה באופן לא מורשה, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.
 11. על השימוש בשירות וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הקשור בהם. זאת למעט מצב בו, חרף הקבוע ברישא למסמך תנאי שימוש זה בעניין העדר-אחריות משרד הבריאות בכל הנוגע לשימוש בשירות ו/או כל הנובע משירות זה, יצורף משרד הבריאות כצד להליך משפטי, או אז תוקנה סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.
 12. השירות אינו מוצע כאשר השימוש בו אינו מותר על-פי הדין המקומי ואינו מבוצע בשטחי מדינת ישראל.
 13. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את השירות, לרבות הוספת ו/או גריעת רכיבים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש בו ו/או הפסקת פעילות השירות באופן מלא או חלקי, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי כאמור יחייב אותך ממועד פרסומו או ממועד קבלת הודעה על כך בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.
 14. הקפד/הקפידי לעקוב אחר השינויים.
 15. האמור במסמך זה עוסק בתחומים המפורטים בו בלבד, ואין בו כדי לגרוע ו/או לשנות מכל הסכמה אחרת בין מכבי לבינך בכל נושא/תחום שהוא.
 16. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על השירות האמור לעיל יחולו תנאי השימוש בשירותים המקוונים של מכבי ומדיניות הגנת הפרטיות של מכבי, בהם ניתן לעיין באתר האינטרנט של מכבי.

שימוש בשירות תור וידאו

ידוע לי, כי ישנם מקרים בהם אין בשיחת הווידאו כדי להוות תחליף לבדיקה ו/או טיפול ו/או לייעוץ רפואי אישי מלא על-ידי רופא או רופאה במרפאה, בהתאם לצורך, וכי בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) יש לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי במרפאת הרופא/ה המטפל/ת או לחדר מיון בבית החולים הקרוב למקום מגורי או למד"א.

ידוע לי, כי השירות מתועד באופן מלא על-ידי הרופא/המטפל, וכי בעצם סימון התיבה "אני מקבל/ת את תנאי השימוש" אני מביע את הסכמתי לתנאים אלה, ומתחייב/ת בזאת, כי הפרטים האישיים והנתונים המזהים שאני מוסר/ת לצורך השימוש בשיחת הווידאו עם הרופא/ה הם מלאים ומדויקים.

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת, כי ידוע לי שעשיית שימוש בפרטים אישיים ונתונים מזהים אשר אינם שלי או מסירה של פרטים אישיים ונתונים מזהים אשר אינם בסמכותי על־פי דין ו/או ללא הרשאה - אסורה, מהווה פגיעה על־פי חוק הגנת הפרטיות ועלולה לגרור ענישה פלילית.

אני מתחייב/ת בזאת, כי אפצה את מכבי על כל הוצאה ו/או נזק שעלולים להיגרם לה עקב עשיית שימוש בפרטים אישיים ונתונים מזהים אשר אינם שלי, ו/או עקב שימוש במערכת תוך התחזות לאחר/ת.

ידוע לי, כי בעת הכניסה לשירות נדרשת תשומת לב מיוחדת לכך שהמידע המופיע על מסך המחשב / מכשיר הטלפון הסלולארי עלול להיחשף לעיני הסובבים, ובכלל זה בני משפחה ו/או לכל מי שמצוי בקרבתי בעת השימוש בשירות.

ידוע לי ומוסכם עלי, כי האחריות לשמירת החיסיון של אמצעי הזיהוי שלי ושל המידע הרפואי האישי המופיע על גבי מסך המכשיר האישי, שממנו מבוצעת שיחת הווידאו עם הרופא/ה, לפני השיחה ובמהלכה, נתונה בידי והיא באחריותי הבלעדית.

שימוש באפליקציית הוואטסאפ לצורך קבלת שירות ממכבי שירותי בריאות

השימוש באפליקציית הוואטסאפ לצורך קבלת שירות ממכבי שירותי בריאות ("מכבי") נעשה על פי אישורו ורצונו של החבר בלבד, וביוזמתו, והחבר נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש כאמור. השימוש בשירות הינו בהתאם לתנאי השימוש של בעל האפליקציה (וואטסאפ).
אפליקציית וואטסאפ אינה מופעלת על ידי מכבי אלא על ידי אחרים, מכבי אינה שולטת בה ואינה מפקחת עליה.
מכבי אינה נושאת באחריות כלשהי לשימוש באפליקצית הוואטסאפ ו/או לשירותים השונים המוצעים בה ו/או לתכנים המופיעים בה ולכל תוצאה שתיגרם בשל השימוש באפליקציה ו/או הסתמכות עליה, ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באפליקציה, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית.
מכבי רשאית בכל עת להפסיק את מתן השירות באפליקציה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
לידיעתך, המידע שיועבר אודותיך במסגרת השירות באפליקציית הוואטסאפ, הן על ידך והן על ידי מכבי עשוי לכלול מידע אישי רגיש שלך והוא עשוי להישמר גם בידי וואטסאפ ו/או מי מטעמה (במסגרת תנאי השימוש באפליקציה עצמה). 
לפיכך, השימוש בשירות מצידך מהווה הסכמתך לכך שמידע אישי שלך שיוזן כאמור לרבות מידע אישי רגיש, ייחשף בפני מפעילת האפליקציה ויישמר על ידה (בהתאם לתנאי השימוש שנקבעו על ידה), על כל הכרוך ומשתמע מכך.
כמובן, שתוכל בכל עת לחדול מקבלת השירות באמצעות האפליקציה.